HTML, CSS dhe JavaScript për fillestarë
$10.00
Minimum price
$15.00
Suggested price

HTML, CSS dhe JavaScript për fillestarë

About the Book

Ndër librat e parë shqip që përmbledh bazat e HTML5, CSS3 dhe JavaScript.

About the Author

Tahir Hoxha
Tahir Hoxha

Web developer, trainer and author based in Prizren, Kosovo.

Table of Contents

 • Konceptet bazë të Web dizajnit
  • Gjuhët përshkruese (Markup languages)
  • Web dizajni
  • Ndërtimi i një Web faqeje
  • Web faqja
  • Tipet kryesore të Web faqeve
  • Web sajti
  • Anatomia e URL-së
  • HTML
  • HTML elementet dhe etiketat
  • Etiketat hapëse dhe përmbyllëse
  • HTML elementet e zbrazëta
  • Atributet
  • Kodi burimor
  • Dallimet ndërmjet shfletuesve
  • Ndërthurrja e etiketave
  • HTML dhe CSS
  • Editorët për HTML
  • Krijimi i HTML dokumentit të parë në VS Code
  • Rregullat mbi emërtimin e HTML dokumenteve
 • Struktura themelore e një HTML dokumenti
  • Struktura tipike e një HTML dokumenti:
  • Etiketat kryesore
  • HTML elementet
 • Hiperlidhjet (hyperlinks)
  • <a>
 • Konstruktimi i Web faqes
 • Imazhet
  • Imazhet rasterike
  • Imazhet vektorike
  • <img>
  • Dimensionet e imazheve
  • Formatet e imazheve në Ueb
  • <picture>
  • <figure>
 • Video dhe audio
  • <video>
  • <source>
  • <track>
 • Tabelat
  • Struktura e tabelave
  • Atributet e <table>
 • Formularët
  • input
  • textarea
  • button
  • select
  • option
  • optgroup
  • fieldset
  • label
  • output
 • Cascading Style Sheets (CSS)
  • Hyrje
  • Avantazhet e përdorimit të CSS
  • CSS
  • Stili
  • CSS stilet
  • Internal (Embedded) Style Sheet
  • External Style Sheet
  • Cascading Order
  • Selektorët
  • CSS box model
  • Aributet e përgjithshme
 • Position
  • position: static
  • position: relative
  • position: absolute
  • position: fixed
  • position: sticky
  • z-index
 • Display
 • CSS vetitë e tekstit
 • Njësitë matëse në CSS
  • Njësitë absolute
  • Njësitë fizike
 • background-image
  • background-repeat
  • background-attachment
  • background-position
  • background-size
  • background-origin
  • background-clip
  • background-blend-mode
 • CSS selektorët dhe pseudo-selektorët
  • Selektorët
  • Pseudo-elementet
  • ::selection
  • Pseudo-klasat
 • Flexbox
  • Flex container: flex-direction
  • Flex container: flex-wrap
  • Flex container: flex-flow
  • Flex container: justify-content
  • Flex container: align-items
  • Flex container: align-content
  • flex
  • flex-grow
  • flex-shrink
  • flex-basis
 • CSS Grid
  • Grid container
  • grid-template-columns
 • CSS funksionet
  • attr()
  • var()
  • calc()
  • rgb()
  • rgba()
  • hsl()
  • hsla()
  • linear-gradient()
  • repeating-linear-gradient()
  • radial-gradient()
  • repeating-radial-gradient()
  • cubic-bezier()
 • CSS transformimet
  • 2D
 • CSS tranzicionet
 • CSS animacionet
 • CSS filter
  • filter
 • CSS backdrop-filter
  • blur()
  • brightness()
  • contrast()
  • hue-rotate()
  • invert()
  • sepia()
  • saturate()
 • CSS clip-path
 • Scalable Vector Graphics
  • Atributet e elementit <svg>
  • Elementet
 • JavaScript
  • Variablat
 • JavaScript: Vargjet
  • Metodat
 • JavaScript: Strukturat
  • Strukturat e degëzimit
  • Strukturat ciklike
 • JavaScript: Funksionet
  • Deklarimi i funksionit
 • JavaScript: Strings
 • JavaScript: Document Object Model (DOM)
 • JavaScript: Programimi i orientuar në objekte
  • Inheritance
  • Polymorphism
  • Abstraction
 • JavaScript: Math
  • Atributet
  • Metodat
 • JavaScript: Algoritme
  • Faktorieli
  • Fibonacci
  • Bubble Sort
 • jQuery
  • Funksionet
  • Eventet
 • Canvas
  • Vijat (Lines)
  • Lakoret (Curves)
  • Lakorja kuadratike (Quadratic Curves)
  • Lakorja Bezier (Bezier Curve)
  • Shtigjet (Paths)
  • Bashkimi i vijave (Line Join)
  • Këndet e rrumbullakosura (Rounded Corners)
  • Figurat (Shapes)
  • Katërkëndëshi (Rectangle)
  • Rrethi (Circle)
  • Gjysmërrethi (Semicircle)
  • Stilet e mbushjes (Filler Style)
  • Imazhet
  • Teksti
  • Transformimet (Transformations)
 • Web API
  • Geolocation
  • localStorage
  • sessionStorage
 • Referenca e plotë e HTML elementeve
 • Ngjyrat
 • Rreth autorit

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub