PHP dhe MySQL për fillestarë
PHP dhe MySQL për fillestarë
Free!
Minimum price
$10.00
Suggested price
PHP dhe MySQL për fillestarë

This book is 20% complete

Last updated on 2017-08-06

About the Book

Libri "PHP dhe Mysql për fillestarë" u dedikohet fillestarëve të cilët janë të gatshëm të shkojnë një hap më tej në Web programim.

About the Author

Tahir Hoxha
Tahir Hoxha

Web developer, trainer and author based in Prizren, Kosovo.

Table of Contents

 • Parathënie
 • Hyrje në PHP
  • Arkitektura klient/server
  • Web serverët
  • HTTP
  • 1. Ç’është PHP?
 • Përgatitja e ambientit të punës
  • Instalimi dhe konfigurimi i LAMP/WAMP serverit
  • AMP stack
  • AMP stack: Cross-platform
  • AMP stack: Linux
  • AMP stack: Mac
  • AMP stack: Windows
  • IDE
  • Ekzekutimi i php skriptave
 • Variablat dhe konstantat
 • Strukturat
  • Strukturat e degëzimit
  • Strukturat e iteracionit
 • Funksionet
  • Built-in functions
  • User-defined functions
  • Anatomia e funksionit
  • Dallimi ndërmjet argumentit dhe parametrit
  • Jetëgjatësia e variablave brenda funksioneve
 • Klasat dhe objektet
  • Klasat
  • Instancat
  • Konstruktori
  • Destruktori
  • Vetitë statike
  • Metodat statike
 • POST
 • Data dhe ora
  • Funksioni time()
  • Funksioni date()
 • FILES
  • Gabimet
  • MAX_FILE_SIZE
  • post_max_size dhe upload_max_filesize
  • Kontrollimi i MIME type të fajllit
  • Bartja e fajllave në destinacionin final
 • Cookie
 • Sesionet
  • Fillimi i një sesioni
  • Përfundimi i sesionit
  • Session hijacking
  • Menaxhimi i sesioneve nga databaza
 • Procesimi i formularëve
 • MySQL
 • mysqli
  • Konektimi me databazë
  • Funksionet kryesore
 • Shembuj me mysqli
  • Leximi i të dhënave nga një SQL tabelë
  • Prepared statements
 • Regular Expressions
 • Kriptimi
  • Hash
 • Object Oriented Programming
  • Krijimi i një klase
 • Composer
  • PEAR
  • Packagist
  • Composer
  • Inkludimi i pakove në aplikacionin tonë
 • AJAX
  • XMLHttpRequest
 • SEO friendly URLs
  • mod_rewrite.so
  • Leximi nga superglobali $_SERVER
  • router
 • Arkitektura MVC (Model-View-Controller)
  • Modelet
  • Pamjet
  • Kontrollerët
  • Kontrolleri
  • Modeli
  • Funksioni për thirrjen e View
  • Views
 • Template Engine - Twig
  • Instalimi i Twig
  • Inicializimi i Twig
  • Përdorimi i Twig nëpër kontrollerë
  • Thirrja e një template/view
  • Struktura e një view fajlli
  • Variablat në Twig
  • Strukturat në Twig
 • Virtual hosts
 • Aspekte të sigurisë në PHP
 • PHP frameworks
  • Lista e PHP frameworks
  • Cilin ta përdor?
 • PHP extensions
 • GIT
  • git init
 • Referenca e funksioneve/urdhërave të përdorura
  • array()
  • checkdate()
  • date()
  • die()
  • echo
  • error_log()
  • error_reporting()
  • exit()
  • extract()
  • filter_var()
  • floatval()
  • for
  • header()
  • if...else
  • ignore_user_abort()
  • ini_set()
  • intval()
  • isset()
  • mktime()
  • nl2br()
  • phpinfo()
  • print_r()
  • session_start()
  • setcookie()
  • strip_tags()
  • strlen()
  • strval()
  • substr()
  • time()
  • trim()
  • urlencode()
  • var_dump()

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors, publishers and universities use Leanpub to publish amazing in-progress and completed books and courses, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book or course as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub