PHP dhe MySQL për fillestarë
PHP dhe MySQL për fillestarë
Free!
Minimum price
$10.00
Suggested price
PHP dhe MySQL për fillestarë

This book is 20% complete

Last updated on 2017-08-06

About the Book

Libri "PHP dhe Mysql për fillestarë" u dedikohet fillestarëve të cilët janë të gatshëm të shkojnë një hap më tej në Web programim.

Table of Contents

 • Parathënie
 • Hyrje në PHP
  • Arkitektura klient/server
  • Web serverët
  • HTTP
  • 1. Ç’është PHP?
 • Përgatitja e ambientit të punës
  • Instalimi dhe konfigurimi i LAMP/WAMP serverit
  • AMP stack
  • AMP stack: Cross-platform
  • AMP stack: Linux
  • AMP stack: Mac
  • AMP stack: Windows
  • IDE
  • Ekzekutimi i php skriptave
 • Variablat dhe konstantat
 • Strukturat
  • Strukturat e degëzimit
  • Strukturat e iteracionit
 • Funksionet
  • Built-in functions
  • User-defined functions
  • Anatomia e funksionit
  • Dallimi ndërmjet argumentit dhe parametrit
  • Jetëgjatësia e variablave brenda funksioneve
 • Klasat dhe objektet
  • Klasat
  • Instancat
  • Konstruktori
  • Destruktori
  • Vetitë statike
  • Metodat statike
 • POST
 • Data dhe ora
  • Funksioni time()
  • Funksioni date()
 • FILES
  • Gabimet
  • MAX_FILE_SIZE
  • post_max_size dhe upload_max_filesize
  • Kontrollimi i MIME type të fajllit
  • Bartja e fajllave në destinacionin final
 • Cookie
 • Sesionet
  • Fillimi i një sesioni
  • Përfundimi i sesionit
  • Session hijacking
  • Menaxhimi i sesioneve nga databaza
 • Procesimi i formularëve
 • MySQL
 • mysqli
  • Konektimi me databazë
  • Funksionet kryesore
 • Shembuj me mysqli
  • Leximi i të dhënave nga një SQL tabelë
  • Prepared statements
 • Regular Expressions
 • Kriptimi
  • Hash
 • Object Oriented Programming
  • Krijimi i një klase
 • Composer
  • PEAR
  • Packagist
  • Composer
  • Inkludimi i pakove në aplikacionin tonë
 • AJAX
  • XMLHttpRequest
 • SEO friendly URLs
  • mod_rewrite.so
  • Leximi nga superglobali $_SERVER
  • router
 • Arkitektura MVC (Model-View-Controller)
  • Modelet
  • Pamjet
  • Kontrollerët
  • Kontrolleri
  • Modeli
  • Funksioni për thirrjen e View
  • Views
 • Template Engine - Twig
  • Instalimi i Twig
  • Inicializimi i Twig
  • Përdorimi i Twig nëpër kontrollerë
  • Thirrja e një template/view
  • Struktura e një view fajlli
  • Variablat në Twig
  • Strukturat në Twig
 • Virtual hosts
 • Aspekte të sigurisë në PHP
 • PHP frameworks
  • Lista e PHP frameworks
  • Cilin ta përdor?
 • PHP extensions
 • GIT
  • git init
 • Referenca e funksioneve/urdhërave të përdorura
  • array()
  • checkdate()
  • date()
  • die()
  • echo
  • error_log()
  • error_reporting()
  • exit()
  • extract()
  • filter_var()
  • floatval()
  • for
  • header()
  • if...else
  • ignore_user_abort()
  • ini_set()
  • intval()
  • isset()
  • mktime()
  • nl2br()
  • phpinfo()
  • print_r()
  • session_start()
  • setcookie()
  • strip_tags()
  • strlen()
  • strval()
  • substr()
  • time()
  • trim()
  • urlencode()
  • var_dump()

About the Author

Tahir Hoxha
Tahir Hoxha

Web developer, trainer and author based in Prizren, Kosovo.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub