Programimi në Go
$10.00
Minimum price
$15.00
Suggested price

Programimi në Go

About the Book

"Programimi në Go" është libri i parë në gjuhën shqipe që merret me gjuhën programore Go, gjuhë kjo që gjithnjë e më tepër po merr hov në veçanti në zhvillimin e Web-it. Autor është Tahir Hoxha, trajnues me përvojë, aktualisht i angazhuar në disa qendra trajnuese në Prishtinë, Kosovë.

About the Author

Tahir Hoxha
Tahir Hoxha

Web developer, trainer and author based in Prizren, Kosovo.

Table of Contents

 • Parathënie
 • Hyrje
  • Instalimi
  • Editorët
  • Hello World në Go
 • Udhëzime
 • Variablat e ambientit
  • $GOROOT
  • $GOROOT_FINAL
  • $GOOS and $GOARCH
  • $GOHOSTOS / $GOHOSTARCH
  • $GOBIN
 • Rregullat e përgjithshme
 • Emërtimet e fajllave dhe identifikatorëve
  • Delimiterët
  • Strukturimi i kodit
  • Struktura e përgjithshme e një programi në Go
  • Pakot
 • Variablat
  • Deklarimi dhe inicializimi i variablave
  • Rideklarimi i variablave
  • Vizibiliteti
  • Konvencionet mbi emërtimin e variablave
  • Konvertimet ndërmjet tipeve
 • Konstantat
 • Tipet e të dhënave
 • Numrat
  • Numrat e plotë
  • Numrat me presje dhjetore
  • Numrat kompleks
  • Bitwise operators
 • Stringjet
  • Funksionet
 • Degëzimi (if)
  • if else
 • Degëzimi (switch)
 • Ciklet (for)
  • for
 • Tipet kompozite: Vargjet
  • Vargjet
 • Tipet kompozite: Segmentet
 • Tipet kompozite: Mapat
 • Tipet kompozite: Struktet
  • Deklarimi dhe inicializimi i struktit
 • Pointerët
 • Interfejsat
 • Funksionet
 • Funksionet anonime
 • Defer
  • Defer
 • Error, panic & recover
  • Error
  • Panic
  • Recover
 • Gorutinat, kanalet, sinkronizimi
  • Konkurrenca
  • Gorutinat
  • Sinkronizimi
 • HTTP Webserver
 • Package net
  • Leximi i përmbajtjes së një Web faqeje
  • CRUD operacionet
  • Struct / database query
 • Databazat
 • I/O and File Systems
  • Shkrimi dhe leximi i një fajlli
  • Leximi i një fajlli me buffering
 • Package fmt
 • Package strings
 • Regular Expressions
 • REST API: Konceptet bazike
  • Tipet e Web serviseve
  • REST API
 • REST API: Karakteristikat
  • Karakteristikat e REST API
 • REST API: HTTP metodat dhe status kodet
 • REST API: Metoda GET
 • REST API: Metodat POST, PUT, PATCH, DELETE dhe OPTIONS
  • POST
  • PUT
  • PATCH
  • DELETE
  • OPTIONS
 • REST API: Status kodet
 • HTTP Request/Headers/Response
 • Web app: Web Programming Basics
 • Web app: Web aplikacioni bazik
 • Web app: Dizajnimi i aplikacionit
 • Web app: Databases
 • Web app: Forms
 • Web app: Upload
 • Web app: Templates
 • Web app: Autentikimi
 • Web app: Files
 • Web app: Routing
 • Web app: Middleware
 • REST API (JSON and XML)
 • Web app: Unit testing
 • Gorilla
 • Referencë koncize e funksioneve
  • ioutil
  • os
 • Pyetje
 • Përgjigjet
 • Shembuj
 • Shembull: Krahasimi i dy vlerave të përafërta float
 • Shembull: Argumentet nga konzola
 • Shembull. Leximi i vlerës nga konzola
 • Shembull: Shuma e numrave të lexuara nga konzola
 • Shembull: Strukti me metodë
 • Shembull: Thirrja e metodës së struktit nga një funksion
 • Shembull: Thirrja e një metode të struktit të brendshëm
 • Shembull: Konvertimi i struktit në JSON
 • Shembull: Strukt në JSON, JSON në strukt
 • Shembull: Leximi i JSON fajllit me parsim me strukt
 • Shembull: Maps - Qytetet dhe numri postar
 • Shembull: Map me listë shtetesh dhe numër të banorëve
 • Shembull: Bubble Sort
 • Shembull: Fizzbuzz
 • Shembull: Gjenerimi i sha256 hash
 • Shembull: Gjeneratori i stringut të rastësishëm
 • Shembull: Fibonacci sekuenca
 • Shembull: Numri prim
 • Shembull: Shkrimi dhe leximi nga fajlli i formatit CSV
 • Shembull: Enkodimi/dekodimi i map në JSON
 • Shembull: Nga strukt në XML
 • Shembull: Enkodimi/dekodimi me base64
 • Shembull: Enkriptim/dekriptim me XOR
 • Shembull: Bitwise shift operator me enumerated constants
 • Shembull: ACL sistem me enumerated constants
 • Shembull: Faqe dinamike, të dhënat nga databaza në template
 • Shembull: Servimi dinamik i një aseti statik
 • Shembull: Zbërthimi i një URL
 • Shembull: Thirrja e funksionit anonim nëpërmes një variabli
 • Literatura
 • Resurse online
  • Dokumentacion
  • Blog
  • Tutoriale
  • Libra gratis
  • Forume

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

Now, this is technically risky for us, since you'll have the book or course files either way. But we're so confident in our products and services, and in our authors and readers, that we're happy to offer a full money back guarantee for everything we sell.

You can only find out how good something is by trying it, and because of our 100% money back guarantee there's literally no risk to do so!

So, there's no reason not to click the Add to Cart button, is there?

See full terms...

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub