പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗം 2016-2017
Free!
Minimum price
$0.00
Suggested price

പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗം 2016-2017

ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്

About the Book

8 ജൂലൈ 2016 ന് നിയമസഭയിൽ ഡോ. തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ 2016 - 2017 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അനൗദ്യോഗിക യുണികോഡ് ഇ-ബുക്ക് പതിപ്പ്.

ഔദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കിയ പതിപ്പ്, യുണികോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-ബുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പതിപ്പുണ്ടാക്കിയത്.

ഓൺലൈൻ വായനക്ക് https://leanpub.com/kerala-budget-2016/read ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടോ, കിൻഡിൽ, കൊബൊ, ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒസ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, EPUB, MOBI, PDF (സ്ക്രീനിനു വേണ്ടിയുള്ളത്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡോ ചെയ്യാം.

ഇപ്പോഴത്തെ പതിപ്പിലെ PDF ൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ചില തകരാറുകൾ ഉണ്ട്. ലീൻപബ് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പതിപ്പ്, മറ്റാർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ പിൻവലിച്ചുകൊള്ളാം. ഒട്ടനവധി തിരുത്തുകൾ ഇനിയും വേണ്ടതുണ്ട്, സമയ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് നന്നാക്കി പുതുക്കുന്നുണ്ട്. പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറക്ക് ലീൻപബ് നിങ്ങളെ മെയിലിൽ അറിയിക്കും.

പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും https://github.com/nishad/budget-2016/ ഇവിടെയുണ്ട്. ഗിറ്റ് സംവിധാനം പരിചയമുള്ളവർക്ക് തിരുത്തുകൾ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ആയി തരാം. ഗിറ്റ് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ https://github.com/nishad/budget-2016/issues ൽ ഖണ്ഢികയുടെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ തിരുത്ത് തരാം.

About the Editor

Nishad Thalhath
ടി ആർ നിഷാദ്

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

About the Contributors

ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്
ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്

പ്രഭാഷകൻ

കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ്‌ ഡോ. റ്റി. എം. തോമസ് ഐസക്ക്. അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഢലത്തെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 2006-ലെ അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തതതും തോമസ് ഐസക് ആയിരുന്നു. 1996 മുതൽ 2001 വരെ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബോർഡംഗമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സി.പി.ഐ(എം) കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്.

Table of Contents

 • 1 ആമുഖം
 • 2 സമ്പൂർണ സാമൂഹികസുരക്ഷ
  • 2.1 ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ
  • 2.2 സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ്
  • 2.3 പാർപ്പിടം
  • 2.4 ആശയപദ്ധതി
  • 2.5 സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് പദ്ധതികൾ
  • 2.6 അങ്കണവാടി
  • 2.7 ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
  • 2.8 പട്ടികജാതി-പട്ടിവർഗ്ഗ ക്ഷേമം
  • 2.9 പിന്നോക്കവികസന, പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ, ന്യൂനപക്ഷ, മുന്നോക്കവികസന കോർപ്പറേഷനുകൾ
  • 2.10 ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ
 • 3 രണ്ടാം മാന്ദ്യവിരുദ്ധ പാക്കേജ്
 • 4 പാവങ്ങളുടെ തൊഴിൽത്തുറകൾ
  • 4.1 കൃഷി
  • 4.2 തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
  • 4.3 മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും
  • 4.4 മത്സ്യമേഖല
  • 4.5 കയർ
  • 4.6 കശുവണ്ടി
  • 4.7 കൈത്തറി-ഖാദി
  • 4.8 മറ്റു പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ
 • 5 സാമൂഹികപശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ
  • 5.1 സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം
  • 5.2 ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
  • 5.3 സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം
  • 5.4 കുടിവെള്ളവും ജലവിഭവവും
  • 5.5 കലയും സംസ്കാരവും
  • 5.6 ലൈബ്രറികൾ
  • 5.7 സ്പോർട്സ് യുവജനക്ഷേമം
 • 6 അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം
  • 6.1 റോഡുകളും പാലങ്ങളും
  • 6.2 റെയിൽവേ
  • 6.3 ഊർജ്ജം
  • 6.4 ജലസേചനം
  • 6.5 തുറമുഖങ്ങൾ
  • 6.6 കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ
  • 6.7 ജലഗതാഗതം
 • 7 പുത്തൻ വളർച്ചാ മേഖലകൾ
  • 7.1 വ്യവസായം
  • 7.2 വിനോദസഞ്ചാരം
  • 7.3 വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാവ്യവസായങ്ങൾ
  • 7.4 ശാസ്ത്രസാങ്കേതികം
  • 7.5 സഹകരണം
  • 7.6 പ്രവാസി
 • 8 അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം
  • 8.1 ശുചിത്വം
  • 8.2 കുടുംബശ്രീ
 • 9 സ്ത്രീ തുല്യത
 • 10 പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദം
  • 10.1 വനം
  • 10.2 കാർബൺന്യുടൽ വയനാട്
 • 11 സാമ്പത്തിക-പൊതുസേവന മേഖലകൾ
  • 11.1 ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്
  • 11.2 അഗ്നിശമനവകുപ്പ്
  • 11.3 ട്രഷറി
  • 11.4 റവന്യൂ വകുപ്പ്
  • 11.5 രജിസ്ട്രേഷൻ
  • 11.6 ലോട്ടറി
  • 11.7 ആഭ്യന്തരം
  • 11.8 എക്സൈസ്
  • 11.9 സർക്കാർ പ്രസ്
  • 11.10 പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ
  • 11.11 നീതിന്യായം
 • 12 നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • 12.1 അധിക വിഭവസമാഹരണം
  • 12.2 ഇളവുകൾ
  • 12.3 അനുമാനനികുതിദായകർക്കുള്ള ആംനസ്റ്റി പദ്ധതി
  • 12.4 2016-ലെ ധനകാര്യബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ
  • 12.5 നടപടികമങ്ങളുടെ ലളിതവൽക്കരണം
  • 12.6 അപ്പീൽ കേസുകൾ
  • 12.7 നികുതിചോർച്ച തടയൽ
  • 12.8 രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്
  • 12.9 മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്
 • 13 ഉപസംഹാരം

Causes Supported

Endangered Language Fund

http://endangeredlanguagefund.org

ELF supports endangered languages all over the world.

ELF is a 501(c)3 founded in 1996 with the goal of supporting endangered language preservation and documentation projects. Our main mechanism for supporting work on endangered languages has been funding grants to individuals, tribes, and museums. ELF’s grants have promoted work in over 30 countries and have seen a wide range of projects, from the development indigenous radio programs in South Dakota, to recording of the last living oral historian of the Shor language of western Siberia, to the establishment of orthographies and literacy materials to be used by endangered language teaching programs all over the world.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Do Well. Do Good.

Authors have earned$10,906,214writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF, EPUB and/or MOBI files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub