คู่มืออ้างอิงการใช้งาน php function
Free!
With Membership
$7.99
Suggested price

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน php function

About the Book

อ้างอิงมาจาก php manual หลักครับ แต่เอามาแต่หัวข้อนะครับ

ตัวอย่างก็ทำใหม่ มีภาพ screen shot ให้ดูด้วย

เนื้อหาจะอัพเดทใหม่ให้เรื่อยนะคับ 

อยากติดตามเนื้อหาใหม่ๆ 

สับตะใคร้ได้ที่ 

bit.ly/phpreff

คับ

About the Author

Krissanawat Kaewsanmuang
Krissanawat Kaewsanmuang

Laravel developer from Chiangmai ,Thailand and runs Laraboss , a site bringing the Laravel community all the actionable Laravel tutorial, and is a part-time Web Developer. He has worked with PHP and various web technologies for the past 5 years.

Table of Contents

 • คำนำ
 • Roadmap
 • สารบัญ
  • array sort - เรียงลำดับอาเรย์มิติเดียว
  • array shuffle - สลับที่อยู่ของสมาชิกในอาเรย์ โดยการสุ่ม
  • array range สร้างอาเรย์ขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • array natsort เรียงลำดับค่าอาเรย์โดยใช้ natural order algorithm
  • php array key – ใช้ดึงค่าดึงค่า key ออกจากอาเรย์
  • array_search - ค้นหาคีย์ที่ต้องการ
  • array_reverse - พลิกลำดับของอาเรย์
  • array_reverse - พลิกลำดับของอาเรย์
  • array_replace – เปลี่ยนค่าในอาเรย์โดยระบุตำแหน่ง
  • array_diff_ukey – เปรียบเทียบค่า key ของอาเรย์โดยใช้ฟังก์ชันเข้ามาจัดการ
  • array_reduce - ลดจำนวนสมาชิกในอาเรย์ให้เหลือตัวเดียว โดยใช้ฟังก์ชันเข้ามาจัดการ
  • array_rand - สุ่มค่าจากอาเรย์
  • php array_push - เพิ่มค่าลงในอาเรย์โดย เพิ่มต่อจากท้าย
  • array_product - ใช้หาผลรวมของค่าทั้งหมดในอาเรย์
  • array_pop - ดึงค่าท้ายสุดของอาเรย์ออกมา
  • array_pad - ขยายขนาดอาเรย์และเพิ่มค่าเข้าไปใหม่
  • array_multisort - เรียงลำดับค่าในอาเรย์ด้วย เงื่อนไขหลายๆ ตัว
  • php array_merge_recursive – รวมอาเรย์หลายตัว โดยรวม key ที่เหมือนกันด้วย
  • array_map - จัดการค่าทั้งหมดในอาเรย์โดยใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม
  • php array merge – รวมอาเรย์หลายตัว
  • CURLFile::__construct สร้างออปเจคต์จากคลาส CURL
  • CURLFile::getFilename ฟังก์ชันใช้สำหรับเก็บชื่อของไฟล์
  • CURLFile::getMimeType ฟังก์ชันใช้สำหรับเก็บ MIME ของไฟล์
  • curl_close ยกเลิกการใช้งาน cURL
  • php curl_copy_handle ฟังก์ชันใช้สำหรับโคลนออปเจคต์ของ Curl
  • curl_errno ฟังก์ชันใช้สำหรับดึงจำนวนข้อผิดพลาดจากการใช้ cURL
  • curl_error ฟังก์ชันใช้สำหรับดึงจำนวนข้อผิดพลาดจากการใช้ cURL
  • curl_exec สั่งให้ cURL ทำงาน
  • curl_escape แทนที่ช่องว่างในประโยคด้วยค่าที่กำหนด
  • curl_getinfo ดึงข้อมูลการทำงานของ cURL
  • curl_init สร้างออปเจคต์จากคลาส CURL ใหม่
  • curl_pause ใช้สำหรับเชื่อมต่อหรือหยุดเชื่อมต่อกับปลายทาง
  • curl_reset ลบข้อมูลการตั้งค่าของ การเชื่อมต่อ ที่ผ่านมา
  • curl_setopt ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
  • curl_strerror ดึงข้อความบอกข้อผิดพลาด
  • curl_unescape ยกเลิกการ escape ข้อมูลที่ส่งมา
  • curl_version ดึงเวอร์ชันของ cURL
  • cal_info ดึงข้อมูลระบบปฏิทินที่ระบบใช้อยู่
  • date สร้างข้อมูลวันเวลา
  • DateInterval::createFromDateString สร้างออปเจคต์ของคลาส โดยใช้คำ
  • DateInterval::format จัดรูปแบบให้กับค่าวันเวลา
  • DateTime::add เพิ่มค่าวันหรือเวลาตามที่กำหนด
  • DateTime::createFromFormat สร้างออปเจคต์ของวันเวลา โดยกำหนดรูปแบบให้ด้วย
  • DateTime::diff หาความแตกต่างของออปเจคต์ของคลาส DateTime
  • DateTime::format เปลี่ยนรูปแบบของวันเวลา
  • DateTime::getLastErrors ดึงค่าการแจ้งเตือนและข้อผิดพลาด
  • DateTime::getTimestamp แปลงค่าวันเวลาให้อยู่ในแบบ timestamp
  • DateTime::getTimezone ดึงชื่อโซนเวลาของออปเจคต์ DateTime
  • DateTime::modify แก้ไขค่าในออปเจคต์ DateTime
  • DateTime::setDate กำหนดวันให้ออปเจคต์ DateTime
  • DateTimeZone::getLocation ดึงค่าที่อยู่ของผู้ใช้งาน เช่น ละติจูด,ลองติจูด
  • DateTimeZone::getName ดึงค่าชื่อของเขตเวลานั้น
  • DateTimeZone::listIdentifiers ดึงรายชื่อเขตเวลาทั้งหมด
  • date_modify ใช้แก้ไขค่าในออปเจคต์ DateTime
  • php localtime รับข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบ array
  • microtime แสดงวันเวลาปัจจุบันแบบ ไมโครวินาที
  • mktime สร้างข้อมูลของวันเวลาตามที่ระบุไว้
  • time แสดงข้อมูลของวันเวลาปัจจุบัน
  • strtotime รับค่าเวลาของวันเวลาตาม string ที่ใส่มาเป็นพารามิเตอร์
  • chdir เลือกโฟลเดอร์ใหม่
  • chmod ตั้งสิทธิในการจัดการไฟล์
  • dir สร้างออปเจคต์ของคลาส Directory
  • DirectoryIterator::getExtension ดึงนามสกุลของไฟล์
  • ผลลัพท์\
  • DirectoryIterator::getMTime แสดงเวลาที่มีการแก้ไข แต่ละไฟล์ที่ path ปัจจุบัน
  • DirectoryIterator::getOwner แสดงเจ้าของ path ปัจจุบัน
  • DirectoryIterator::isReadable ตรวจว่าไฟล์สามารถอ่านได้หรือไม่
  • DirectoryIterator::key ดึงลำดับไฟล์
  • DirectoryIterator::next เลื่อนพอยเตอร์ไปยังไฟล์ถัดไป
  • DirectoryIterator::rewind เลื่อนพอยเตอร์ไปยังไฟล์แรก
  • DirectoryIterator::seek เลื่อนพอยเตอร์ไปยังไฟล์ที่กำหนด
  • filesize ดึงข้อมูลขนาดของไฟล์
  • fileperms ดึงค่าสิทธิในการแก้ไขไฟล์นั้น
  • is_dir ตรวจว่าเป็นโฟลเดอร์หรือไม่
  • is_uploaded_file ตรวจว่าเป็นไฟล์ที่ผ่านการอัพโหลดมา หรือไม่?
  • pathinfo ดึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเส้นทางของไฟล์
  • readdir อ่านข้อมูลจากโฟลเดอร์
  • realpath ดึงค่าเส้นทางแบบเต็มๆออกมา
  • scandir ดึงรายฃื่อของไฟล์และโฟลเดอร์
  • stat ดึงข้อมูลแบบสถิติต่างๆ ของไฟล์
  • unlink ลบไฟล์
  • hash สร้างค่าที่ผ่านการเข้า รหัสแบบถอดกลับไม่ได้
  • hash_algos - แสดงลิสรายชื่อของอัลกอริทึมที่ใช้ในการเข้ารหัส
  • password_verify ฟังก์ชันใช้สำหรับตรวจสอบค่าที่ป้อนเข้ามาว่าตรงกับค่า hash ที่เก็บไว้หรือไม่
  • mcrypt_enc_get_algorithms_name ฟังก์ชันใช้สำหรับดึงชื่ออัลกอริทึมที่ใช้เข้ารหัส ออกมาจากตัวแปร
  • password_get_info ฟังก์ชันสำหรับดึงข้อมูลของค่า hash
  • password_hash ฟังก์ชันสำหรับสร้างรหัสผ่านด้วยการ hash
  • random_int ฟังก์ชันใช้สำหรับสร้างเลขแบบสุ่ม
  • json_decode แปลง json กลับเป็นอาเรย์
  • json_decode แปลง json กลับเป็นอาเรย์
  • abs สร้างค่าสัมบูรณ์
  • rand ใช้สุ่มค่าที่เป็นตัวเลข
  • floor ปัดเศษทศนิยมลงเป็นจำนวนเต็ม
  • getrandmax สร้างการสุ่มค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด
  • pi ดึงค่าของพาย
  • log หาค่าลอการิทึม
  • max หาค่าที่มากที่สุด
  • mysqli_connect เปิดการเชื่อมต่อกับ mysql
  • mysqli::$affected_rows ดึงจำนวนของข้อมูลที่ได้รับผลจากการคิวรี่
  • mysqli::$client_info ดึงข้อมูลของ mysql
  • mysqli::$client_version ดึงเวอร์ชันของ mysql
  • mysqli::$connect_errno ดึงรหัสของข้อผิดพลาด จากการเชื่อมต่อ
  • mysqli::$connect_error ดึงรายละเอียดของข้อผิดพลาด จากการเชื่อมต่อ
  • mysqli::$errno ดึงรหัสของข้อผิดพลาด จากการคิวรี่
  • mysqli::$errno ดึงรหัสของข้อผิดพลาด จากการคิวรี่
  • mysqli::$error_list ดึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
  • mysqli::$host_info ดึงข้อมูลของเครื่องที่ใช้งานคำสั่ง เช่น localhost หรือ unix
  • mysqli::$info ดึงข้อมูลเกี่ยวกับการคิวรี่ครั้งล่าสุด
  • mysqli::$insert_id ดึงไอดีของข้อมูลที่บันทึกในครั้งล่าสุด
  • mysqli::$protocol_version ดึงข้อมูลเวอร์ชันของโปรโตคอลที่ mysql ใช้
  • mysqli::$server_info ดึงข้อมูลเวอร์ชันของ mysql server ในรูปแบบของตัวอักษร
  • mysqli::$server_version ดึงข้อมูลเวอร์ชันของ mysql server ในรูปแบบของตัวเลข
  • mysqli::$sqlstate ดึงข้อผิดพลาดของ mysql
  • mysqli::$thread_id ดึงค่าไอดีของโปรแกรมที่สร้างการเชื่อมต่อในขณะนั้น
  • mysqli::$warning_count ดึงจำนวนการแจ้งเตือนของคิวรี่ล่าสุด
  • mysqli::change_user เปลี่ยนบัญชีที่ใช้จัดการฐานข้อมูล
  • mysqli::character_set_name เปลี่ยนรูปแบบของ unicode
  • mysqli::close ปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  • mysqli::dump_debug_info ส่งประวติการทำงานออกเป็นไฟล์
  • mysqli::get_charset ดึงข้อมูลรูปแบบตัวอักษรที่ใช้
  • mysqli::get_client_info ดึงข้อมูลเวอร์ชันของ mysql client ในแบบของตัวอักษร
  • mysqli::get_connection_stats ดึงข้อมูลประวัติการใช้งานฐานข้อมูล
  • mysqli::kill หยุดการทำงานของ mysql
  • mysqli::ping ทดสอบสถานะการทำงานของ mysql
  • mysqli::prepare จัดเตรียมคำสั่งที่จะใช้คิวรี่
  • mysqli::query ทำการคิวรี่ข้อมูล
  • mysqli::real_connect เปิดการเชื่อมต่อกับ mysql
  • mysqli::real_escape_string ลบอักขระต้องห้ามจากเงื่อนไขที่จะใช้คิวรี่
  • mysqli::real_query ทำการคิวรี่ข้อมูล
  • mysqli::select_db เลือกฐานข้อมูลที่จะใช้
  • mysqli::set_charset ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษร
  • stat ดึงข้อมูลแบบสถิติต่างๆ ของไฟล์
  • php base64_decode ถอดรหัส base64
  • base64_encode เข้ารหัสด้วย base64
  • dns_get_record ดึงข้อมูลของโดเมน
  • gethostbyname ดึง ip ของโดเมน
  • getprotobyname-ดึงค่า port ที่โปรโตคอลนั้นใช้
  • get_headers ดึงข้อมูลของคำร้องขอ
  • get_meta_tags-ดึงข้อมูลในส่วนของแท๊ก meta ของหน้าเว็บ
  • header สร้างข้อมูลในส่วนของ http header
  • headers_sent ตรวจสอบว่าได้ส่งค่า header ไปหรือยัง
  • http_build_query สร้างคิวรี่สตริง
  • http_response_code ดึงหรือตั้งค่าคำตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์
  • ob_clean ลบค่า output buffer
  • ob_end_clean ลบค่า output buffer และปิดการใช้งาน
  • parse_url ตัดแบ่ง url ออกเป็นอาเรย์
  • rawurlencode เข้ารหัส url ตามที่กำหนด
  • syslog สร้างประวัติการทำงาน
  • setcookie ส่ง cookie ไปให้ผู้ใช้งาน
  • urldecode ถอดรหัสให้กับคิวรี่สตริง
  • PDO::__construct การสร้างออปเจคต์เพื่อเตรียมการคิวรี่
  • PDO::beginTransaction เปิดการใช้งานทรานแซคชั่น
  • PDO::commit ใช้สำหรับปล่อยให้ผลการทำงานของทรานแซคชั่น ถูกบันทึก
  • PDO::errorCode ดึงรหัสของข้อผิดพลาด
  • PDO::errorInfo ดึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งหมด
  • PDO::getAvailableDrivers ดึงรายชื่อ ฐานข้อมูลที่ PDO สนับสนุน
  • inTransaction คือ ฟังก์ชันที่ใช้ ตรวจสอบว่าตอนนี้มีการใช้งานทรานแซคชั่นอยู่หรือไม่
  • PDO::lastInsertId ดึงค่าไอดีของข้อมูลตัวสุดท้ายที่ได้บันทึกไปในครั้งล่าสุด
  • mysqli::prepare จัดเตรียมคำสั่งที่จะใช้คิวรี่
  • PDO::query เริ่มการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
  • PDO::quote กรองข้อมูลที่จะบันทึก
  • PDO::quote กรองข้อมูลที่จะบันทึก
  • PDO::rollBack ยกเลิกการทำทรานแซคชั่น
  • PDOStatement::bindColumn จัดการข้อมูลในคอลัมน์โดยการผูกเข้าไปกับตัวแปร
  • bindParam จัดการข้อมูลในคอลัมน์โดยการผูกเข้าไปกับพารามิเตอร์ แบบอ้างอิงหน่วยความจำในขณะนั้น
  • PDOStatement::bindValue จัดการข้อมูลในคอลัมน์โดยการผูกเข้าไปกับค่าตายตัว
  • preg_replace ใช้งาน regular expression ในการค้นหาและแก้ไข
  • preg_match_all ใช้งาน regular expression ในการค้นหา โดยค้นหาจนเจอที่ตรงหมดทุกตัว
  • preg_replace ใช้งาน regular expression ในการค้นหาและแก้ไข
  • preg_split แบ่งข้อความออกโดยใช้ regeular expression
  • str_shuffle สลับตำแหน่งของตัวอักษรในคำ
  • strtolower แปลงตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • strtoupper ใช้สำหรับแปลงตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • str_repeat สร้างคำที่กำหนดตามจำนวนที่กำหนด
  • str_split แปลงคำให้เป็นอาเรย์
  • substr แยกคำในประโยคออกมาตามที่กำหนด
  • wordwrap ตัดคำเพื่อขึ้นหน้าใหม่
  • md5 สร้างค่าแฮชแบบ md5
  • ucwords เปลี่ยนคำแรกในประโยคให้เป็นตัวใหญ่
  • trim ลบช่องว่างในคำหรือประโยค
  • htmlspecialchars ใช้แสดงตัวอักขระที่ลักษณะเป็นโค้ด
  • htmlentities ใช้แสดงตัวอักขระที่ลักษณะเป็นโค้ด โดยไม่ต้องแปลความหมาย
  • hex2bin แปลงเลขฐานสิบหกเป็นตัวอักษร
  • explode แยกตัวอักษรออกตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ctype_upper ตรวจสอบว่าประโยคนั้นมี เฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่ เท่านั้นหรือไม่
  • str_word_count นับจำนวนคำในประโยค
  • ctype_lower ตรวจสอบว่าประโยคนั้นมี เฉพาะตัวพิมพ์เล็ก เท่านั้นหรือไม่
  • ctype_digit ตรวจสอบว่าประโยคนั้นมี เฉพาะตัวเลข เท่านั้นหรือไม่
  • ctype_alpha ตรวจสอบว่าประโยคนั้นเป็นตัวอักษร เท่านั้นหรือไม่
  • htmlspecialchars_decode ถอดรหัสตัวอักขระที่ถูกแปลงโดย htmlspecialchars
  • implode แปลงอาเรย์ให้กลายเป็นตัวอักษร
  • lcfirst แปลงให้ตัวอักษรตัวแรกของคำกลายเป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • md5 สร้างค่าแฮชแบบ md5
  • php md5_file สร้างค่าแฮชแบบ md5 โดยใช้ไฟล์
  • money_format ปรับแต่งให้ตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบเงิน
  • nl2br ช่วยเพิ่มแท๊ก br แทนคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่เดิม
  • number_format จัดรูปแบบให้ตัวเลข เช่น ใส่ลูกน้ำ
  • ctype_alpha ตรวจสอบว่าประโยคนั้นเป็นตัวอักษร เท่านั้นหรือไม่
  • strcasecmp เปรียบเทียบข้อความหรือประโยค
  • stripslashes ลบเครื่องหมายแบคสแลชออกจากประโยค
  • strpos หาตำแหน่งของตัวอักษร ตัวแรก
  • ctype_digit ตรวจสอบว่าประโยคนั้นมี เฉพาะตัวเลข เท่านั้นหรือไม่
  • strip_tags ใช้ลบคำที่มีลักษณะเป็นโค้ด html หรือ php ออกจากประโยค
  • strlen นับจำนวนของคำรวมทั้งช่องว่างด้วย
  • ctype_xdigit ตรวจสอบว่าประโยคนั้นมี เฉพาะเลขฐานสิบหก เท่านั้นหรือไม่
  • addslashes ใส่เครื่องหมาย back slash ข้างหน้า predefined characters
  • chunk_split ตัดตัวอักษรที่รวมเป็นประโยคออกเป็นส่วนๆ
  • strstr ใช้หาสตริงจากจุดเริ่มต้นที่กำหนด
  • parse_url ตัดแบ่ง url ออกเป็นอาเรย์
  • sha1 สร้างค่าแฮชจากอัลกอริทึม sha1
  • sha1_file สร้างค่าแฮชจากอัลกอริทึม sha1 โดยใช้ไฟล์
  • ZipArchive::getNameIndex ฟังก์ชันสำหรับดึงชื่อของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยลำดับ
  • ZipArchive::addFile ใช้สำหรับเพิ่มไฟล์ ลงไฟล์ซิป
  • ZipArchive::addFromString เพิ่มไฟล์ลงไปในไฟล์ซิปโดยสร้างจากตัวอักษร
  • ZipArchive::deleteIndex ฟังก์ชันสำหรับลบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิปโดยใช้ลำดับ
  • ZipArchive::deleteName ฟังก์ชันสำหรับลบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิปโดยใช้ชื่อ
  • ZipArchive::extractTo ฟังก์ชันสำหรับแตกไฟล์ซิป
  • ZipArchive::getArchiveComment ฟังก์ชันสำหรับดึงคอมเม้นของไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ซิป
  • ZipArchive::getNameIndex ฟังก์ชันสำหรับดึงชื่อของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยลำดับ
  • php ZipArchive::locateName ฟังก์ชันสำหรับดึงลำดับของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป
  • php ZipArchive::open ฟังก์ชันสำหรับเปิดไฟล์ซิป
  • ZipArchive::renameName ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยชื่อ
  • ZipArchive::setArchiveComment ฟังก์ชันสำหรับเพิ่มคอมเม้นให้ไฟล์ซิป
  • ZipArchive::statName ฟังก์ชันสำหรับดึงข้อมูลของไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ซิป โดยกำหนดด้วยชื่อ

The Leanpub 60 Day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $12 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub