Τεχνολογία λογισμικού
Δωρεάν!
Ελάχιστη τιμή
$7.99
Ελάχιστη πληρωμένη τιμή

Τεχνολογία λογισμικού

Οδηγός γνώσεων

Σχετικά με το Βιβλίο

Ο οδηγός γνώσεων αποτελεί μεταφορά στην ελληνική γλώσσα της τρίτης

έκδοσης του οδηγού που έχει δημοσιευτεί στα αγγλικά με τίτλο

«Software Engineering Body of Knowledge» (SWEBOK) από την IEEE Computer Society. Στόχος του οδηγού είναι η περιγραφή της γενικώς αποδεκτής γνώσης στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού. Οι δώδεκα περιοχές γνώσης που καλύπτονται στην έκδοση αυτή περιγράφουν

περιληπτικά τις βασικές έννοιες της κάθε περιοχής και περιέχουν βιβλιογραφικές αναφορές σε εκτενέστερες πληροφορίες.

Σχετικά με τους Εκδότες

Διομήδης Σπινέλλης
Διομήδης Σπινέλλης

Ο Διομήδης Σπινέλλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα βραβευμένα και ευρέως μεταφρασμένα βιβλία «Code Reading» και «Code Quality» καθώς και πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες.  Από το 2015 είναι υπεύθυνος σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού IEEE Software. Εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισμικού ανοικτού κώδικα που έχει υλοποιήσει αποτελούν τμήμα των λειτουργικών συστημάτων Mac OS X και BSD Unix.

Πίνακας Περιεχομένων

 • Εισαγωγικό σημείωμα
 • Συντελεστές του έργου
  • Επιμελητές της αγγλικής έκδοσης
  • Επιμελητές της ελληνικής έκδοσης
  • Σκίτσα
  • Βοηθοί επιμελητές της αγγλικής έκδοσης
  • Συνεισφέροντες επιμελητές
  • Συμβούλιο ελέγχου αλλαγών
  • Συντελεστές των γνωστικών πεδίων της αγγλικής έκδοσης
  • Συντελεστές των παλαιότερων αγγλικών εκδόσεων
  • Απόδοση στα ελληνικά
  • Ομάδα επιθεώρησης της αγγλικής έκδοσης
  • Πρόεδροι της IEEE Computer Society
  • Συμβούλιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων 2013
 • 1. Απαιτήσεις λογισμικού
  • 1.1 Ακρωνύμια
  • 1.2 Εισαγωγή
  • 1.3 Κατανομή των θεμάτων για τις απαιτήσεις λογισμικού
  • 1.4 Βασικές αρχές στις απαιτήσεις λογισμικού
   • 1.4.1 Ορισμός μιας απαίτησης λογισμικού
   • 1.4.2 Απαιτήσεις προϊόντος και διεργασίας ανάπτυξης
   • 1.4.3 Λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις
   • 1.4.4 Αναδυόμενες ιδιότητες
   • 1.4.5 Ποσοτικές απαιτήσεις
   • 1.4.6 Απαιτήσεις συστήματος και λογισμικού
  • 1.5 Απαιτήσεις από την διεργασία ανάπτυξης
   • 1.5.1 Μοντέλα διεργασιών
   • 1.5.2 Φορείς των διεργασιών
   • 1.5.3 Υποστήριξη και διαχείριση διεργασιών
   • 1.5.4 Ποιότητα και βελτίωση διεργασιών
  • 1.6 Εκμαίευση απαιτήσεων
   • 1.6.1 Πηγές απαιτήσεων
   • 1.6.2 Τεχνικές εκμαίευσης
  • 1.7 Ανάλυση απαιτήσεων
   • 1.7.1 Κατηγοριοποίηση απαιτήσεων
   • 1.7.2 Αφηρημένη μοντελοποίηση
   • 1.7.3 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατανομή απαιτήσεων
   • 1.7.4 Διαπραγμάτευση απαιτήσεων
   • 1.7.5 Τυπική ανάλυση
  • 1.8 Προσδιορισμός απαιτήσεων
   • 1.8.1 Έγγραφο ορισμού συστήματος
   • 1.8.2 Προσδιορισμός απαιτήσεων συστήματος
   • 1.8.3 Προσδιορισμός απαιτήσεων λογισμικού
  • 1.9 Επικύρωση απαιτήσεων
   • 1.9.1 Επιθεώρηση απαιτήσεων
   • 1.9.2 Υλοποίηση πρωτοτύπου
   • 1.9.3 Επικύρωση του μοντέλου
   • 1.9.4 Έλεγχοι αποδοχής
  • 1.10 Πρακτικές θεωρήσεις
   • 1.10.1 Επαναληπτικός χαρακτήρας της διεργασίας απαιτήσεων
   • 1.10.2 Διαχείριση αλλαγής
   • 1.10.3 Γνωρίσματα απαιτήσεων
   • 1.10.4 Ιχνηλασιμότητα απαιτήσεων
   • 1.10.5 Μέτρηση απαιτήσεων
  • 1.11 Εργαλεία απαιτήσεων λογισμικού
 • 2. Σχεδιασμός λογισμικού
  • 2.1 Ακρωνύμια
  • 2.2 Εισαγωγή
  • 2.3 Κατανομή των θεμάτων για το σχεδιασμό λογισμικού
  • 2.4 Βασικές αρχές στο σχεδιασμό λογισμικού
   • 2.4.1 Γενική δομή σχεδιασμού
   • 2.4.2 Περιεχόμενο σχεδιασμού λογισμικού
   • 2.4.3 Διαδικασία σχεδιασμού λογισμικού
   • 2.4.4 Αρχές σχεδιασμού λογισμικού
  • 2.5 Βασικά θέματα σχεδιασμού λογισμικού
   • 2.5.1 Ταυτοχρονικότητα (Συνδρομή)
   • 2.5.2 Έλεγχος και χειρισμός γεγονότων
   • 2.5.3 Αποθήκευση δεδομένων
   • 2.5.4 Κατανομή των αρθρωμάτων
   • 2.5.5 Χειρισμός λαθών και εξαιρέσεων και Βλαβοανοχή (ανοχή σε σφάλματα)
   • 2.5.6 Τεχνολογία διεπαφής χρήστη και εμφάνισης
   • 2.5.7 Ασφάλεια
  • 2.6 Δομή και αρχιτεκτονική λογισμικού
   • 2.6.1 Αρχιτεκτονικές δομές και σχεδιαστικές οπτικές
   • 2.6.2 Αρχιτεκτονικές τεχνικές
   • 2.6.3 Σχεδιαστικά πρότυπα
   • 2.6.4 Αποφάσεις σχεδίασης αρχιτεκτονικών
   • 2.6.5 Οικογένειες προγραμμάτων και λογισμικό-πλαίσιο
  • 2.7 Σχεδίαση διεπαφής χρήστη
   • 2.7.1 Γενικές αρχές του περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη
   • 2.7.2 Σημαντικά θέματα στον σχεδιασμό διεπαφής χρήστη
   • 2.7.3 Τρόποι σχεδιασμού διεπαφής χρήστη
   • 2.7.4 Σχεδιασμός της παρουσίασης πληροφοριών
   • 2.7.5 Διεργασία σχεδιασμού διεπαφής χρήστη
   • 2.7.6 Διεθνοποίηση και τοπικοποίηση
   • 2.7.7 Αλληγορίες και εννοιολογικά μοντέλα
  • 2.8 Ανάλυση και αξιολόγηση της ποιότητας σχεδιασμού λογισμικού
   • 2.8.1 Χαρακτηριστικά ποιότητας
   • 2.8.2 Ανάλυση ποιότητας και τεχνικές αξιολόγησης
   • 2.8.3 Μετρικές
  • 2.9 Συμβολισμοί σχεδίασης λογισμικού
   • 2.9.1 Διαρθρωτικές Περιγραφές (Στατική Όψη)
   • 2.9.2 Συμπεριφορικές Περιγραφές (Δυναμική Όψη))
  • 2.10 Στρατηγικές και μέθοδοι του σχεδιασμού λογισμικού
   • 2.10.1 Γενικές στρατηγικές
   • 2.10.2 Λειτουργικά προσανατολισμένος σχεδιασμός
   • 2.10.3 Αντικειμενοστραφής σχεδιασμός
   • 2.10.4 Σχεδιασμός δομής δεδομένων
   • 2.10.5 Σχεδιασμός με βάση τα εξαρτήματα
   • 2.10.6 Άλλες μέθοδοι
  • 2.11 Εργαλεία σχεδιασμού λογισμικού
 • 3. Κατασκευή λογισμικού
  • 3.1 Ακρωνύμια
  • 3.2 Εισαγωγή
  • 3.3 Κατανομή των θεμάτων για την Κατασκευή λογισμικού
  • 3.4 Βασικές αρχές στην κατασκευή λογισμικού
   • 3.4.1 Ελαχιστοποίηση περιπλοκότητας
   • 3.4.2 Προγραμματισμός για αλλαγές
   • 3.4.3 Κατασκευή για επαλήθευση
   • 3.4.4 Επαναχρησιμοποίηση
   • 3.4.5 Πρότυπα για κατασκευή
  • 3.5 Διαχείριση κατασκευής
   • 3.5.1 Κατασκευή στα μοντέλα κύκλου ζωής
   • 3.5.2 Προγραμματισμός κατασκευής
   • 3.5.3 Μετρικές κατασκευής
  • 3.6 Πρακτικές θεωρήσεις
   • 3.6.1 Σχεδιασμός κατασκευής
   • 3.6.2 Γλώσσες κατασκευής
   • 3.6.3 Συγγραφή κώδικα
   • 3.6.4 Έλεγχος κατασκευής
   • 3.6.5 Κατασκευή για επαναχρησιμοποίηση
   • 3.6.6 Κατασκευή με επαναχρησιμοποίηση
   • 3.6.7 Ποιότητα κατασκευής
   • 3.6.8 Ολοκλήρωση
  • 3.7 Τεχνολογίες κατασκευής
   • 3.7.1 Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API): σχεδίαση και χρήση
   • 3.7.2 Αντικειμενοστραφή θέματα εκτέλεσης
   • 3.7.3 Παραμετροποίηση και γενικές αρχές
   • 3.7.4 Παραδοχές, σχεδίαση με σύμβαση και αμυντικός προγραμματισμός
   • 3.7.5 Χειρισμός λαθών και εξαιρέσεων και βλαβοανοχή
   • 3.7.6 Εκτελέσιμα μοντέλα
   • 3.7.7 Τεχνικές κατασκευής οδηγούμενες από πίνακες - Στατικές τεχνικές
   • 3.7.8 Διαμόρφωση εκτέλεσης και διεθνοποίηση
   • 3.7.9 Διεργασία εισροών βάσει γραμματικής
   • 3.7.10 Αρχέτυπα συνδρομής
   • 3.7.11 Ενδιάμεσο λογισμικό
   • 3.7.12 Κατασκευαστικές μέθοδοι για κατανεμημένο λογισμικό
   • 3.7.13 Κατασκευάζοντας ετερογενή συστήματα
   • 3.7.14 Ανάλυση απόδοσης και ρύθμιση
   • 3.7.15 Πρότυπα πλατφόρμας
   • 3.7.16 Προγραμματίζοντας πρώτα τους ελέγχους
  • 3.8 Εργαλεία κατασκευής λογισμικού
   • 3.8.1 Περιβάλλοντα ανάπτυξης
   • 3.8.2 Κατασκευαστές για γραφικές διεπαφές χρήστη
   • 3.8.3 Εργαλεία δοκιμών μονάδων
   • 3.8.4 Εργαλεία διάτμησης, ανάλυσης απόδοσης και φετοτεμαχισμού
 • 4. Έλεγχος λογισμικού
  • 4.1 Ακρωνύμια
  • 4.2 Εισαγωγή
  • 4.3 Κατανομή των θεμάτων για τον έλεγχο λογισμικού
  • 4.4 Βασικές αρχές στον έλεγχο λογισμικού
   • 4.4.1 Ορολογία σχετική με τον έλεγχο
    • 4.4.1.1 Ορισμός του ελέγχου και σχετική ορολογία
    • 4.4.1.2 Σφάλματα έναντι αποτυχιών
   • 4.4.2 Βασικά ζητήματα
    • 4.4.2.1 Κριτήρια επιλογής/Κριτήρια επάρκειας ελέγχου (Κανόνες διακοπής)
    • 4.4.2.2 Αποτελεσματικότητα ελέγχου/ Στόχοι για τον έλεγχο
    • 4.4.2.3 Έλεγχος για την ανακάλυψη σφαλμάτων
    • 4.4.2.4 Το πρόβλημα του χρησμού (OracleProblem)
    • 4.4.2.5 Θεωρητικοί και πρακτικοί περιορισμοί του ελέγχου
    • 4.4.2.6 Το πρόβλημα των ανέφικτων μονοπατιών
    • 4.4.2.7 Ελεγξιμότητα
   • 4.4.3 Σχέση ελέγχου με άλλες δραστηριότητες
  • 4.5 Επίπεδα ελέγχου
   • 4.5.1 Ο στόχος του ελέγχου
    • 4.5.1.1 Έλεγχος μονάδας
    • 4.5.1.2 Έλεγχος ολοκλήρωσης
    • 4.5.1.3 Έλεγχος συστήματος
   • 4.5.2 Σκοποί ελέγχου
    • 4.5.2.1 Έλεγχος αποδοχής/πιστοποίησης
    • 4.5.2.2 Έλεγχος εγκατάστασης
    • 4.5.2.3 Έλεγχος άλφα βήτα
    • 4.5.2.4 Επίτευξη και αξιολόγηση αξιοπιστίας
    • 4.5.2.5 Έλεγχος παλινδρόμησης
    • 4.5.2.6 Έλεγχος απόδοσης
    • 4.5.2.7 Έλεγχος ασφάλειας
    • 4.5.2.8 Δοκιμές καταπόνησης
    • 4.5.2.9 Διαδοχικές δοκιμές
    • 4.5.2.10 Έλεγχος ανάκτησης
    • 4.5.2.11 Έλεγχος διεπαφών
    • 4.5.2.12 Έλεγχος σχηματισμών
    • 4.5.2.13 Έλεγχος ευχρηστίας και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή
  • 4.6 Τεχνικές ελέγχου
   • 4.6.1 Βασιζόμενοι στην διαίσθηση και την εμπειρία του μηχανικού λογισμικού
    • 4.6.1.1 Ad Hoc
    • 4.6.1.2 Διερευνητικές δοκιμές
   • 4.6.2 Τεχνικές βάσει πεδίου ορισμού εισόδου
    • 4.6.2.1 Ισοδυναμία διαμερισμών
    • 4.6.2.2 Ζεύγη ελέγχου
    • 4.6.2.3 Ανάλυση ακραίων τιμών
    • 4.6.2.4 Έλεγχος τυχαίων τιμών
   • 4.6.3 Τεχνικές βασισμένες στον κώδικα
    • 4.6.3.1 Κριτήρια βάσει ροής ελέγχου
    • 4.6.3.2 Κριτήρια βάσει ροής δεδομένων
    • 4.6.3.3 Μοντέλα αναφοράς για έλεγχο βάσει κώδικα
   • 4.6.4 Τεχνικές βάσει σφαλμάτων
    • 4.6.4.1 Πρόβλεψη σφαλμάτων
    • 4.6.4.2 Έλεγχος μετάλλαξης
   • 4.6.5 Τεχνικές βάσει χρήσης
    • 4.6.5.1 Λειτουργικό προφίλ
    • 4.6.5.2 Ευρετικοί μηχανισμοί παρατήρησης χρήστη
   • 4.6.6 Τεχνικές βάσει μοντέλου
    • 4.6.6.1 Πίνακες αποφάσεων
    • 4.6.6.2 Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων
    • 4.6.6.3 Τυπικές προδιαγραφές
    • 4.6.6.4 Μοντέλα ροών εργασίας
   • 4.6.7 Τεχνικές βάσει της φύσης της εφαρμογής
   • 4.6.8 Επιλογή και συνδυασμός τεχνικών
    • 4.6.8.1 Συνδυάζοντας λειτουργικότητα και δομή
    • 4.6.8.2 Ντετερμινιστική και τυχαία επιλογή
  • 4.7 Μετρικές σχετικές με τον έλεγχο
   • 4.7.1 Αξιολόγηση του υπό εξέταση προγράμματος
    • 4.7.1.1 Μετρικές προγράμματος υποστηρικτικές στον προγραμματισμό και σχεδιασμό των ελέγχων
    • 4.7.1.2 Τύποι σφαλμάτων, ταξινόμηση και στατιστικά
    • 4.7.1.3 Πυκνότητα σφαλμάτων
    • 4.7.1.4 Δοκιμή ζωής/Αξιολόγηση αξιοπιστίας
    • 4.7.1.5 Μοντέλα αύξησης αξιοπιστίας
   • 4.7.2 Αξιολόγηση πραγματοποιημένων ελέγχων
    • 4.7.2.1 Κάλυψη/Πληρότητα μέτρων
    • 4.7.2.2 Σπορά σφαλμάτων
    • 4.7.2.3 Βαθμός μετάλλαξης
    • 4.7.2.4 Σύγκριση και σχετική αποτελεσματικότητα διάφορων τεχνικών
  • 4.8 Διεργασία ελέγχου
   • 4.8.1 Πρακτικές θεωρήσεις
    • 4.8.1.1 Συμπεριφορές/Προγραμματισμός χωρίς εγωκεντρισμό
    • 4.8.1.2 Οδηγοί ελέγχου
    • 4.8.1.3 Διοίκηση διεργασίας ελέγχου
    • 4.8.1.4 Τεκμηρίωση ελέγχων και προϊόντα εργασίας
    • 4.8.1.5 Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (TDD)
    • 4.8.1.6 Εσωτερική έναντι ανεξάρτητης ομάδας ελέγχου
    • 4.8.1.7 Εκτίμηση κόστους/Προσπάθειας και μετρικές διεργασίας ελέγχου
    • 4.8.1.8 Τερματισμός
    • 4.8.1.9 Επαναχρησιμοποίηση και πρότυπα ελέγχου
   • 4.8.2 Δραστηριότητες ελέγχου
    • 4.8.2.1 Προγραμματισμός
    • 4.8.2.2 Παραγωγή περιπτώσεων ελέγχου
    • 4.8.2.3 Ανάπτυξη περιβάλλοντος ελέγχου
    • 4.8.2.4 Εκτέλεση
    • 4.8.2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου
    • 4.8.2.6 Αναφορά προβλημάτων/Καταγραφή δοκιμών
    • 4.8.2.7 Ιχνηλάτηση σφαλμάτων
  • 4.9 Εργαλεία ελέγχου λογισμικού
   • 4.9.1 Εργαλεία υποστήριξης ελέγχου
    • 4.9.1.1 Εργαλεία επιλογής
    • 4.9.1.2 Κατηγορίες εργαλείων
 • 5. Συντήρηση λογισμικού
  • 5.1 Ακρωνύμια
  • 5.2 Εισαγωγή
  • 5.3 Κατανομή των θεμάτων για την συντήρηση λογισμικού
  • 5.4 Βασικές αρχές της συντήρησης λογισμικού
   • 5.4.1 Ορισμοί και ορολογία
   • 5.4.2 Η φύση της συντήρησης
   • 5.4.3 Ανάγκη για συντήρηση
   • 5.4.4 Η πλειοψηφία του κόστους συντήρησης
   • 5.4.5 Η εξέλιξη του λογισμικού
   • 5.4.6 Κατηγορίες συντήρησης
  • 5.5 Βασικά ζητήματα συντήρησης λογισμικού
   • 5.5.1 Τεχνικά ζητήματα
    • 5.5.1.1 Περιορισμένη κατανόηση
    • 5.5.1.2 Έλεγχος
    • 5.5.1.3 Ανάλυση επίδρασης
    • 5.5.1.4 Συντηρησιμότητα
   • 5.5.2 Διοικητικά ζητήματα
    • 5.5.2.1 Ευθυγράμμιση με τους οργανωσιακούς στόχους
    • 5.5.2.2 Στελέχωση
    • 5.5.2.3 Διεργασία
    • 5.5.2.4 Οργανωσιακές πτυχές της συντήρησης
    • 5.5.2.5 Εξωτερική ανάθεση
   • 5.5.3 Εκτίμηση κόστους συντήρησης
    • 5.5.3.1 Εκτίμηση κόστους
    • 5.5.3.2 Παραμετρικά μοντέλα
    • 5.5.3.3 Εμπειρία
   • 5.5.4 Μετρικές συντήρησης λογισμικού
    • 5.5.4.1 Συγκεκριμένες μετρικές
  • 5.6 Διεργασία συντήρησης
   • 5.6.1 Διεργασίες συντήρησης
   • 5.6.2 Ενέργειες συντήρησης
    • 5.6.2.1 Μοναδικές δραστηριότητες
    • 5.6.2.2 Υποστηρικτικές διεργασίες
    • 5.6.2.3 Ενέργειες σχεδιασμού συντήρησης
    • 5.6.2.4 Διαχείριση σχηματισμών λογισμικού
    • 5.6.2.5 Ποιότητα λογισμικού
  • 5.7 Τεχνικές συντήρησης
   • 5.7.1 Κατανόηση προγράμματος
   • 5.7.2 Ανασχεδιασμός
   • 5.7.3 Αντίστροφη ανάπτυξη
   • 5.7.4 Μετάπτωση
   • 5.7.5 Απόσυρση
  • 5.8 Εργαλεία συντήρησης λογισμικού
 • 6. Διαχείριση σχηματισμών λογισμικού
  • 6.1 Ακρωνύμια
  • 6.2 Εισαγωγή
  • 6.3 Κατανομή των θεμάτων για την διαχείριση σχηματισμών λογισμικού
  • 6.4 Διαχείριση της διεργασίας διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
   • 6.4.1 Οργανωσιακό πλαίσιο για τη διαχείριση σχηματισμών λογισμικού
   • 6.4.2 Περιορισμοί και καθοδήγηση για τις διεργασίες διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
   • 6.4.3 Σχεδιασμός προγράμματος της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
    • 6.4.3.1 Οργάνωση και υποχρεώσεις της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
    • 6.4.3.2 Πόροι και χρονοπρογραμματισμός της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
    • 6.4.3.3 Επιλογή και εφαρμογή εργαλείων
    • 6.4.3.4 Έλεγχος προμηθευτή/υπεργολάβου
    • 6.4.3.5 Έλεγχος διεπαφής
   • 6.4.4 Σχέδιο της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
   • 6.4.5 Παρακολούθηση της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
    • 6.4.5.1 Δείκτες και μετρικές της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
    • 6.4.5.2 Υπό εκτέλεση έλεγχοι της διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
  • 6.5 Προσδιορισμός σχηματισμών λογισμικού
   • 6.5.1 Εντοπισμός προβλεπόμενων υπό έλεγχο στοιχείων
    • 6.5.1.1 Σχηματισμός λογισμικού
    • 6.5.1.2 Στοιχείο σχηματισμών λογισμικού
    • 6.5.1.3 Συσχετίσεις στοιχείων σχηματισμών λογισμικού
    • 6.5.1.4 Έκδοση λογισμικού
    • 6.5.1.5 Βάση
    • 6.5.1.6 Απόκτηση στοιχείων σχηματισμών λογισμικού
   • 6.5.2 Βιβλιοθήκη λογισμικού
  • 6.6 Έλεγχος σχηματισμών λογισμικού
   • 6.6.1 Αίτηση, αξιολόγηση και έγκριση αλλαγών λογισμικού
    • 6.6.1.1 Επιτροπή ελέγχου διαμόρφωσης λογισμικού
    • 6.6.1.2 Διεργασία αιτήματος αλλαγής λογισμικού
   • 6.6.2 Εφαρμογή αλλαγών λογισμικού
   • 6.6.3 Αποκλίσεις και αποποιήσεις
  • 6.7 Αποτίμηση κατάστασης σχηματισμών λογισμικού
   • 6.7.1 Πληροφορίες κατάστασης σχηματισμών λογισμικού
   • 6.7.2 Αναφορά κατάστασης διαμόρφωσης λογισμικού
  • 6.8 Επιθεώρηση σχηματισμών λογισμικού
   • 6.8.1 Λειτουργική επιθεώρηση σχηματισμών λογισμικού
   • 6.8.2 Φυσική επιθεώρηση διαμόρφωσης λογισμικού
   • 6.8.3 Εν εξελίξει επιθεώρηση της βάσης λογισμικού
  • 6.9 Διαχείριση εκδόσεων λογισμικού και παράδοση
   • 6.9.1 Δόμηση λογισμικού
   • 6.9.2 Διαχείριση έκδοσης λογισμικού
  • 6.10 Εργαλεία διαχείρισης σχηματισμών λογισμικού
 • 7. Διοίκηση τεχνολογίας λογισμικού
  • 7.1 Ακρωνύμια
  • 7.2 Εισαγωγή
  • 7.3 Κατανομή των θεμάτων για την διοίκηση τεχνολογίας λογισμικού
  • 7.4 Έναρξη και ορισμός σκοπού
   • 7.4.1 Προσδιορισμός και διαπραγμάτευση των απαιτήσεων
   • 7.4.2 Ανάλυση σκοπιμότητας
   • 7.4.3 Διεργασία επιθεώρησης και αναθεώρησης των απαιτήσεων
  • 7.5 Προγραμματισμός έργου πληροφορικής
   • 7.5.1 Σχεδιασμός διεργασίας
   • 7.5.2 Ορισμός παραδοτέων
   • 7.5.3 Εκτίμηση προσπάθειας, προγράμματος και κόστους
   • 7.5.4 Κατανομή πόρων
   • 7.5.5 Διαχείριση κινδύνου
   • 7.5.6 Διοίκηση ποιότητας
   • 7.5.7 Διαχείριση σχεδίου
  • 7.6 Θεσμοθέτηση έργου λογισμικού
   • 7.6.1 Εφαρμογή σχεδίων
   • 7.6.2 Απόκτηση λογισμικού και διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές
   • 7.6.3 Εφαρμογή της διεργασίας μέτρησης
   • 7.6.4 Παρακολούθηση διεργασίας
   • 7.6.5 Διεργασία ελέγχου
   • 7.6.6 Δημιουργία αναφορών
  • 7.7 Επιθεώρηση και αξιολόγηση
   • 7.7.1 Καθορισμός ικανοποίησης των απαιτήσεων
   • 7.7.2 Επιθεώρηση και αξιολόγηση απόδοσης
  • 7.8 Τερματισμός
   • 7.8.1 Προσδιορισμός τερματισμού
   • 7.8.2 Δραστηριότητες τερματισμού
  • 7.9 Μέτρηση τεχνολογίας λογισμικού
   • 7.9.1 Καθιέρωση και διατήρηση επιτροπής μέτρησης
   • 7.9.2 Προγραμματισμός της διεργασίας μέτρησης
   • 7.9.3 Εκτέλεση διεργασίας μέτρησης
   • 7.9.4 Αξιολόγηση μέτρησης
  • 7.10 Εργαλεία διοίκησης τεχνολογίας λογισμικού
 • 8. Διεργασίες τεχνολογίας λογισμικού
  • 8.1 Ακρωνύμια
  • 8.2 Εισαγωγή
  • 8.3 Κατανομή των θεμάτων για τις διεργασίες τεχνολογίας λογισμικού
  • 8.4 Ορισμός διεργασίας λογισμικού
   • 8.4.1 Διοίκηση διεργασίας λογισμικού
   • 8.4.2 Υποδομή διεργασίας λογισμικού
  • 8.5 Κύκλοι ζωής λογισμικού
   • 8.5.1 Κατηγορίες διεργασιών λογισμικού
   • 8.5.2 Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού
   • 8.5.3 Προσαρμογή της διεργασίας λογισμικού
   • 8.5.4 Πρακτικές θεωρήσεις
  • 8.6 Αξιολόγηση και βελτίωση της διεργασίας λογισμικού
   • 8.6.1 Μοντέλα αξιολόγησης διεργασίας λογισμικού
   • 8.6.2 Μέθοδοι αξιολόγησης διεργασίας λογισμικού
   • 8.6.3 Μοντέλα βελτίωσης διεργασίας λογισμικού
   • 8.6.4 Συνεχείς και κλιμακωτές βαθμολογίες διεργασίας λογισμικού
  • 8.7 Μέτρηση λογισμικού
   • 8.7.1 Μέτρηση διεργασίας λογισμικού και προϊόντος
   • 8.7.2 Ποιότητα των αποτελεσμάτων μέτρησης
   • 8.7.3 Μοντέλα πληροφορίας λογισμικού
   • 8.7.4 Τεχνικές μέτρησης διεργασίας λογισμικού
    • 8.7.4.1 Τεχνικές μέτρησης ποσοτικής διεργασίας
    • 8.7.4.2 Ποιοτικές τεχνικές μέτρησης διεργασίας
  • 8.8 Εργαλεία διεργασιών τεχνολογίας λογισμικού
 • 9. Μοντέλα και μέθοδοι τεχνολογίας λογισμικού
  • 9.1 Ακρωνύμια
  • 9.2 Εισαγωγή
  • 9.3 Κατανομή των θεμάτων για τα Μοντέλα και μέθοδοι τεχνολογίας λογισμικού
  • 9.4 Μοντελοποίηση
   • 9.4.1 Αρχές μοντελοποίησης
   • 9.4.2 Ιδιότητες και έκφραση των μοντέλων
   • 9.4.3 Σύνταξη, χρήση γραφικών συμβόλων και πραγματολογία
   • 9.4.4 Προϋποθέσεις, μετασυνθήκες και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά
  • 9.5 Τύποι μοντέλων
   • 9.5.1 Μοντέλα πληροφοριών
   • 9.5.2 Μοντέλα συμπεριφοράς
   • 9.5.3 Μοντέλα δομής
  • 9.6 Μοντέλα ανάλυσης
   • 9.6.1 Αναλύοντας για πληρότητα
   • 9.6.2 Αναλύοντας για συνέπεια
   • 9.6.3 Αναλύοντας για ορθότητα
   • 9.6.4 Ιχνηλασιμότητα
   • 9.6.5 Ανάλυση αλληλεπίδρασης
  • 9.7 Μέθοδοι τεχνολογίας λογισμικού
   • 9.7.1 Ευρετικές μέθοδοι
   • 9.7.2 Τυπικές μέθοδοι
   • 9.7.3 Μέθοδοι πρωτοτυποποίησης
   • 9.7.4 Ευέλικτες μέθοδοι
 • 10. Ποιότητα λογισμικού
  • 10.1 Ακρωνύμια
  • 10.2 Εισαγωγή
  • 10.3 Κατανομή των θεμάτων για την ποιότητα λογισμικού
  • 10.4 Βασικές αρχές της ποιότητας λογισμικού
   • 10.4.1 Κουλτούρα και δεοντολογία της τεχνολογίας λογισμικού
   • 10.4.2 Αξία και κόστη ποιότητας
   • 10.4.3 Μοντέλα και χαρακτηριστικά ποιότητας
    • 10.4.3.1 Ποιότητα διεργασίας λογισμικού
    • 10.4.3.2 Ποιότητα προϊόντος λογισμικού
   • 10.4.4 Βελτίωση ποιότητας λογισμικού
   • 10.4.5 Ασφάλεια λογισμικού
  • 10.5 Διεργασίες διαχείρισης ποιότητας λογισμικού
   • 10.5.1 Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
   • 10.5.2 Επαλήθευση και επικύρωση
   • 10.5.3 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
    • 10.5.3.1 Διοικητικές επιθεωρήσεις
    • 10.5.3.2 Τεχνικές επιθεωρήσεις
    • 10.5.3.3 Έλεγχοι συμμόρφωσης
    • 10.5.3.4 Περιηγήσεις
    • 10.5.3.5 Έλεγχοι διασφάλισης διεργασίας και προϊόντος
  • 10.6 Πρακτικές θεωρήσεις
   • 10.6.1 Απαιτήσεις ποιότητας λογισμικού
    • 10.6.1.1 Παράγοντες επιρροής
    • 10.6.1.2 Αξιοπιστία
    • 10.6.1.3 Επίπεδα ακεραιότητας λογισμικού
   • 10.6.2 Χαρακτηρισμός σφαλμάτων
   • 10.6.3 Τεχνικές διαχείρισης ποιότητας λογισμικού
    • 10.6.3.1 Στατικές τεχνικές
    • 10.6.3.2 Δυναμικές τεχνικές
    • 10.6.3.3 Έλεγχος
   • 10.6.4 Μέτρηση ποιότητας λογισμικού
  • 10.7 Εργαλεία ποιότητας λογισμικού
 • 11. Επαγγελματικές πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού
  • 11.1 Ακρωνύμια
  • 11.2 Εισαγωγή
  • 11.3 Κατανομή των θεμάτων για τις επαγγελματικές πρακτικές της τεχνολογίας λογισμικού
  • 11.4 Επαγγελματισμός
   • 11.4.1 Διαπίστευση, πιστοποίηση και χορήγηση αδειών
    • 11.4.1.1 Διαπίστευση
    • 11.4.1.2 Πιστοποίηση
    • 11.4.1.3 Χορήγηση αδειών
   • 11.4.2 Κώδικας δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς
   • 11.4.3 Η φύση και ο ρόλος των επαγγελματικών ομάδων
   • 11.4.4 Η φύση και ο ρόλος των προτύπων τεχνολογίας λογισμικού
   • 11.4.5 Το οικονομικό αντίκτυπο του λογισμικού
   • 11.4.6 Συμβάσεις εργασίας
   • 11.4.7 Νομικά θέματα
    • 11.4.7.1 Πρότυπα
    • 11.4.7.2 Εμπορικά σήματα
    • 11.4.7.3 Πατέντες
    • 11.4.7.4 Πνευματικά δικαιώματα
    • 11.4.7.5 Εμπορικά μυστικά
    • 11.4.7.6 Επαγγελματική ευθύνη
    • 11.4.7.7 Νομικές απαιτήσεις
    • 11.4.7.8 Εμπορική συμμόρφωση
    • 11.4.7.9 Ηλεκτρονικό έγκλημα
   • 11.4.8 Τεκμηρίωση
   • 11.4.9 Ανάλυση αντιστάθμισης
  • 11.5 Ψυχολογία και δυναμική ομάδων
   • 11.5.1 Δυναμική της εργασίας σε ομάδες
   • 11.5.2 Ατομική αντίληψη
   • 11.5.3 Αντιμετωπίζοντας την περιπλοκότητα των προβλημάτων
   • 11.5.4 Αλληλεπιδρώντας με τα ενδιαφερόμενα μέλη
   • 11.5.5 Αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα και την ασάφεια
   • 11.5.6 Αντιμετωπίζοντας πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
  • 11.6 Επικοινωνιακές δεξιότητες
   • 11.6.1 Διαβάζοντας, κατανοώντας και συνοψίζοντας
   • 11.6.2 Γράψιμο
   • 11.6.3 Επικοινωνία στα πλαίσια της ομάδας
   • 11.6.4 Δεξιότητες παρουσίασης
 • 12. Οικονομικά τεχνολογίας λογισμικού
  • 12.1 Ακρωνύμια
  • 12.2 Εισαγωγή
  • 12.3 Κατανομή των θεμάτων για τα οικονομικά της τεχνολογίας λογισμικού
  • 12.4 Βασικές αρχές των οικονομικών της τεχνολογίας λογισμικού
   • 12.4.1 Χρηματοοικονομικά
   • 12.4.2 Λογιστική
   • 12.4.3 Έλεγχος
   • 12.4.4 Ταμειακές ροές
   • 12.4.5 Διαδικασία λήψης αποφάσεων
   • 12.4.6 Αξιολόγηση
   • 12.4.7 Πληθωρισμός
   • 12.4.8 Απόσβεση
   • 12.4.9 Φορολογία
   • 12.4.10 Χρονική αξία του χρήματος
   • 12.4.11 Αποδοτικότητα
   • 12.4.12 Αποτελεσματικότητα
   • 12.4.13 Παραγωγικότητα
  • 12.5 Οικονομικά κύκλου ζωής
   • 12.5.1 Προϊόν
   • 12.5.2 Έργο
   • 12.5.3 Πρόγραμμα
   • 12.5.4 Χαρτοφυλάκιο
   • 12.5.5 Κύκλος ζωής προϊόντος
   • 12.5.6 Κύκλος ζωής έργου
   • 12.5.7 Προτάσεις
   • 12.5.8 Αποφάσεις επένδυσης
   • 12.5.9 Ορίζοντας σχεδιασμού
   • 12.5.10 Τιμή και τιμολόγηση
   • 12.5.11 Κόστος και κοστολόγηση
   • 12.5.12 Μέτρηση απόδοσης
   • 12.5.13 Διαχείριση κερδισμένης αξίας
   • 12.5.14 Αποφάσεις τερματισμού
   • 12.5.15 Αποφάσεις αντικατάστασης και απόσυρσης
  • 12.6 Ρίσκο και αβεβαιότητα
   • 12.6.1 Στόχοι, εκτιμήσεις και σχέδια
   • 12.6.2 Τεχνικές εκτίμησης
   • 12.6.3 Αντιμετώπιση αβεβαιότητας
   • 12.6.4 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
   • 12.6.5 Αποφάσεις με ρίσκο
   • 12.6.6 Αποφάσεις με αβεβαιότητα
  • 12.7 Μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
   • 12.7.1 Ανάλυση κερδοσκοπικών αποφάσεων
   • 12.7.2 Ελάχιστος αποδεκτός βαθμός απόδοσης
   • 12.7.3 Απόδοση επένδυσης
   • 12.7.4 Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου
   • 12.7.5 Ανάλυση κόστους-οφέλους
   • 12.7.6 Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
   • 12.7.7 Ανάλυση νεκρού σημείου
   • 12.7.8 Επιχειρηματική σκοπιμότητα
   • 12.7.9 Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών
   • 12.7.10 Ανάλυση βελτιστοποίησης
  • 12.8 Πρακτικές θεωρήσεις
   • 12.8.1 H αρχή του «αρκετά καλού»
   • 12.8.2 Οικονομία κλίμακας
   • 12.8.3 Οικοσυστήματα
   • 12.8.4 Μετεγκαταστάσεις (offshore) και ανάθεση σε τρίτους (outsourcing)

Η Εγγύηση Ευτυχίας 60 ημερών του Leanpub 100%

Εντός 60 ημερών από την αγορά μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων 100% για οποιαδήποτε αγορά από το Leanpub, με δύο κλικ.

Δείτε πλήρεις όρους

80% πνευματικά δικαιώματα. Κερδίστε $16 σε ένα βιβλίο των $20.

Πληρώνουμε 80% πνευματικά δικαιώματα. Δεν είναι λάθος: κερδίζετε $16 σε μια πώληση $20. Εάν πουλήσουμε 5000 μη επιστρεφόμενα αντίτυπα του βιβλίου ή του μαθήματος σας για $20, θα κερδίσετε $80,000.

(Ναι, μερικοί συγγραφείς έχουν ήδη κερδίσει πολύ περισσότερα από αυτό στο Leanpub.)

Στην πραγματικότητα, οι συγγραφείς έχουν κερδίσειπάνω από $12 εκατομμύριαγράφοντας, εκδίδοντας και πωλώντας στο Leanpub.

Μάθετε περισσότερα για τη γραφή στο Leanpub

Δωρεάν Ενημερώσεις. Χωρίς DRM.

Αν αγοράσετε ένα βιβλίο από το Leanpub, λαμβάνετε δωρεάν ενημερώσεις για όσο χρόνο ο συγγραφέας ενημερώνει το βιβλίο! Πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούν το Leanpub για να δημοσιεύσουν τα βιβλία τους ενώ τα γράφουν. Όλοι οι αναγνώστες λαμβάνουν δωρεάν ενημερώσεις, ανεξάρτητα από το πότε αγόρασαν το βιβλίο ή πόσο πλήρωσαν (συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν).

Τα περισσότερα βιβλία του Leanpub είναι διαθέσιμα σε μορφή PDF (για υπολογιστές) και EPUB (για κινητά, tablets και Kindle). Οι μορφές που περιλαμβάνει ένα βιβλίο εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Τέλος, τα βιβλία του Leanpub δεν έχουν καμία προστασία αντιγραφής DRM, οπότε μπορείτε εύκολα να τα διαβάσετε σε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή.

Μάθετε περισσότερα για τις μορφές ηλεκτρονικών βιβλίων του Leanpub και πού να τα διαβάσετε

Γράψτε και Δημοσιεύστε στο Leanpub

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Leanpub για να γράψετε, δημοσιεύσετε και πουλήσετε εύκολα βιβλία σε εξέλιξη και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά βιβλία και διαδικτυακά μαθήματα!

Το Leanpub είναι μια ισχυρή πλατφόρμα για σοβαρούς συγγραφείς, συνδυάζοντας ένα απλό, κομψό γράψιμο και δημοσίευση με ένα κατάστημα που επικεντρώνεται στην πώληση βιβλίων σε εξέλιξη.

Το Leanpub είναι μια μαγική γραφομηχανή για τους συγγραφείς: απλώς γράψτε σε απλό κείμενο, και για να δημοσιεύσετε το ηλεκτρονικό σας βιβλίο, απλώς πατήστε ένα κουμπί. (Ή, εάν παράγετε το ηλεκτρονικό σας βιβλίο μόνοι σας, μπορείτε ακόμη να ανεβάσετε τα δικά σας αρχεία PDF και/ή EPUB και στη συνέχεια να δημοσιεύσετε με ένα κλικ!) Είναι πραγματικά τόσο εύκολο.

Μάθετε περισσότερα για το πώς να γράψετε στο Leanpub