เกิดอยากจะเขียน ReactJS ด้วย NextJS ง่ายๆ ไม่ต้องอ่านหลายที่

Retired

This book is no longer available for sale.

เกิดอยากจะเขียน ReactJS ด้วย NextJS ง่ายๆ ไม่ต้องอ่านหลายที่

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนอยากเขียน ReactJS ง่ายๆ ควบคู่กับ Framework NextJS ที่พร้อมจะใช้งานบน production

About the Book

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนอยากเขียน ReactJS ง่ายๆ ควบคู่กับ Framework NextJS ที่พร้อมจะใช้งานบน production

About the Author

SaKKo Sama
SaKKo Sama

I'm a self taught programmer with over 10 years experience.

I joined Leanpub to share my knowledge and experience.

I started my own company, a software house, in the year 2010.

I coded lots of projects throughout those years trying out lots of stuffs like

ObjectiveC, Ruby on Rails, Nodejs, Swift, Java, Kotlin, Dart, Golang, ionic, react-native, Vue, React, ....

Deployed them on a bunch for infrastructures

Bare Metal, Government Cloud, VPS, Digital Ocean, AWS, Google Cloud Platform, and on some Serverless arch

Taught Internet Programming to 70+ students in University as part-time lecturer in Thailand.

Trained over 100+ people in iOS Basic and Advance courses ages ago when there were no Swift.

Taught high school math for a year, 36 hours a week.

My dream is to start a school where all students can do what the love. (and not hate Math)

Obviously, it takes a lot of money to start a school. If you can fund me a few million $ to start a school in Thailand, Please contact me.

I hope you enjoy my books.

Visit my youtube channel at https://youtube.com/sakkosama

Table of Contents

 • 1 บทนำ
 • 2 Setup
  • 2.1 NVM
   • Mac / Ubuntu
   • Windows
  • 2.2 NodeJS
 • 3 Create NextJS Project
  • 3.1 Prettier
 • 4 Clean Project
  • 4.1 Layout
  • 4.2 Pages
 • 5 Global CSS
 • 6 Component CSS
 • 7 Page CSS
 • 8 Understanding Pages / Path / URL
  • 8.1 Query String
  • 8.2 Path Params
  • 8.3 Multiple Path Params
  • 8.4 Import problems (jsconfig.json) to the rescue
 • 9 Material UI Implementation
  • 9.1 Testing MUI Import
  • 9.2 Drawer / Sidebar
  • 9.3 React Component State
 • 10 ReactJS Basic
  • 10.1 Component
  • 10.2 Children
  • 10.3 Props
   • function as props
   • component as props
  • 10.4 Component State
  • 10.5 Handling Events
  • 10.6 Component’s keys / List
  • 10.7 Form input
 • 11 Hooks
  • 11.1 useEffect
 • 12 Server side rendering with NextJS

The Leanpub 60-day 100% Happiness Guarantee

Within 60 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Do Well. Do Good.

Authors have earned$12,151,660writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF and/or EPUB files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub