வட துருவத்தை காப்பாற்றிய சாண்டா
$9.99
Minimum price
$19.99
Suggested price

வட துருவத்தை காப்பாற்றிய சாண்டா

Santa Saves the North Pole (Tamil)

About the Book

Santa has figured out why the North Pole is melting.
Can he stop it? Will he be able to save Christmas?
Come along, let's all help Santa out!

சாண்டா வட துருவம் உருகும் காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து விட்டார்.
அவரால் மட்டும் இதை நிறுத்த முடியுமா? வரபோகும் கிறிஸ்துமஸ் மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா?
அதற்கு தீர்வுகாண அனைவரும் வாருங்கள், சாண்டாவுக்கு உதவி செய்வோம்! ஒன்றுப்பட்டால் உண்டு வாழ்வு!

by Brendan Graetz
edited by Davamani Velautham

© Brendan Graetz, 2021.
Dedicated to the little poet.
Many thanks to Nanthini Elamgovan, Jesudass Joseph, and Lim Heng Liang.
Crafted with ♥ in Singapore.

ISBN 9789811806544

About the Author

Brendan Graetz
Brendan Graetz

Brendan Graetz tries almost every new programming language, when it comes out, for fun.

He has been building production software using NodeJs on the back end and Javascript on the front end. Most of his code adventures are catalogued at blog.bguiz.com where you can check out his other writing.

You can connect with him on Twitter twitter.com/bguiz:

… and on Github github.com/bguiz

… and on LinkedIn

About the Contributors

Davamani Velautham
Davamani Velautham

Editor

Causes Supported

Tree-Nation

You reforest the world
https://tree-nation.com

Tree-Nation is the largest reforestation platform enabling citizens and companies to plant trees around the world.

Tree-Nation’s mission is to reforest the world. The organisation offers people the possibility to select from over 300 different tree species which can be planted in 50 different reforestation projects located in 6 different continents. In every project, the species are carefully selected according to the specific benefits they bring for the environment and to the local population. Each tree planted on the Tree-Nation platform is assigned its own unique URL, which means the species, the location, the plantation project information and the CO2 compensation values can be tracked throughout the lifetime of the tree. Since its inception in 2006, more than 130,000 users and more than 2,200 companies have planted 5 million trees using its platform.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Do Well. Do Good.

Authors have earned$10,898,062writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub