Prawo w czasach kryzysu

Prawo w czasach kryzysu

Sytuacja prawna wokół COVID-19

O książce

Książka ta to krótki przegląd rozwiązań prawnych jakie mogą znaleźć zastosowanie sytuacjach kryzysowych - z perspektywy biznesu. Koncentrujemy się w niej na zagadnieniach, które mogą być przydatne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Opisujemy je z różnych perspektyw. Przy redakcji staraliśmy się ograniczyć do minimum specjalistyczną terminologię prawniczą. Książka została napisana z uwzględnieniem naszych kilkuletnich doświadczeń w doradztwie prawnych w trudnych, nadzwyczajnych, niespodziewanych.

Pierwsza edycja książki siłą rzeczy nawiązuje do Czarnego Łabędzia jakim jest pandemia Koronawirusa i szerzenie się choroby Covid-19. Dużą wartością dla Czytelnika jest szerokość perspektywy autorów - uwzględniono większość dających się zaobserwować problemów a także te aspekty, które dziś są wciąż mało dostrzegalne.

Dzięki tej książce łatwiej będzie się Czytelnikowi odnaleźć w sytuacjach kryzysowych.

O edytorze

Kamil Stolarski
Kamil Stolarski (red.)

Radca prawny od 2016 r. Praktykę prawniczą rozpoczął w sierpniu 2009 r. Początkowo zajmował się prawe administracyjnym, w tym przede wszystkim budowlanym. Z czasem wyspecjalizował się w kontraktach i sporach budowlanych. Dziś jako partner SMW Legal zarządza procesem obsługi prawnej Klientów kancelarii. 

Brał udział w obsłudze prawnej największych kubaturowych inwestycji budowlanych w Polsce. Między innymi obiektów sportowych realizowanych na EURO 2012, spalarni odpadów w Warszawie, Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Przygotowywał ekspertyzy i programy szkoleń na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Doradzał w zakresie prawnych aspektów działalności B+R na rzecz jednostek powiązanych z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką i Politechniką Śląską, w tym centrów transferu technologii.

Od lutego 2019 r. członek zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska - polskiego oddziału jednej z najważniejszych międzynarodowych organizacji na rynku budowlanym. BuildingSMART International to m.in. twórca IFC, otwartego standardu wymiany danych dla technologii BIM (ang. Building Information Modelling). Więcej o buidlingSMART Polska: Doradza w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów BIM na inwestycjach prywatnych i publicznych.  Uczestniczy w projekcie wdrożenia BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. 

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. 

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył studia doktoranckie. Dziś przygotowuje pracę doktorską. Naukowo zajmuje się europejską tradycją prawną i zagadnieniem dekodyfikacji prawa. Wychodzi z założenia, że prawdziwa nauka prawa musi opierać się na doświadczeniu poprzednich pokoleń prawników. Dlatego też brał udział w wielu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych organizowanych w Krakowie, Neapolu, Paryżu i Bolonii. Publikuje artykuły naukowe, prowadzi projekty badawcze, a w roku 2018 r. wziął udział w wyjeździe, w trakcie którego prowadził prace badawcze nie Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie McGill w Montrealu i Uniwersytecie Loyola w Nowym Orleanie. 

Spis treści

 • 1. Wstęp
  • 1.1 Wprowadzenie
  • 1.2 Sytuacja gospodarcza
   • Handel
  • 1.3 Regulacje ogólne
  • 1.4 Specustawy
  • 1.5 Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii
   • Stan zagrożenia epidemicznego w marcu 2020 r.
   • Stan epidemii w marcu 2020 r.
  • 1.6 Stany nadzwyczajne
   • Stan wyjątkowy
   • Stan klęski żywiołowej
   • Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych poniesionych w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego.
 • 2. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów władzy publicznej
  • 2.1 Wprowadzenie
  • 2.2 Sądy
  • 2.3 Policja
  • 2.4 Prokuratura
  • 2.5 Urzędy administracji publicznej
  • 2.6 Profesjonalni pełnomocnicy
  • 2.7 Notariusze
  • 2.8 Komornicy
 • 3. Pomoc publiczna
  • 3.1 Wstęp
  • 3.2 Pakiet osłonowy
   • Instrumenty finansowe
  • 3.3 Suplement 1: Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
   • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla MŚP
   • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
  • 3.4 Komunikat Związku Banków Polskich
   • Suplement 1: Komunikat ZBP z 30 marca 2020 r. (1 kwietnia 2020 r.)
  • 3.5 Pomoc unijna
 • 4. Kontrakty
  • 4.1 Wstęp
  • 4.2 Siła wyższa
   • Informacje podstawowe
   • Epidemia jako siła wyższa
   • Akty władzy państwowowej jako siła wyższa
   • Skutki siły wyższej
  • 4.3 Niemożność świadczenia
  • 4.4 Przedawnienie
  • 4.5 Zmiana umowy przez strony - renegocjacja kontraktów
  • 4.6 Zmiana umowy przez sąd - klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków.
  • 4.7 Gromadzenia dowodów i bieżąca reakcja
   • Suplement 1: Tarcza Antykryzysowa
    • Umowy cywilnoprawne - przedłużenie, zakaz wypowiadania, wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań
    • Należności cywilnoprawne przypadające Skarbowi Państwa albo jednostce samorządu terytorialnego
  • 4.8 Regulacje szczególne
   • Transport i turystyka
   • Suplement 1: Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
    • Turystyka
    • Sport i rekreacja
  • 4.9 Kontrakty publiczne
   • SUPLEMENT 1: Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
  • 4.10 Kontrakty międzynarodowe
 • 5. Dochodzenie i zabezpieczenie wierzytelności
  • 5.1 Wstęp
  • 5.2 Instrumenty zabezpieczenia
  • 5.3 Wnioski o zabezpieczenie
  • 5.4 Sąd
  • 5.5 Egzekucja komornicza
  • 5.6 Skarga pauliańska
 • 6. Pracownicy
  • 6.1 Wstęp
  • 6.2 Obowiązki pracodawcy i pracownika
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
   • Badanie pracowników pod kątem koronawirusa.
  • 6.3 Przetwarzanie danych osobowych.
  • 6.4 Praca zdalna
   • Zagadnienia ogólne
   • Dokumentacja - forma polecenia pracy zdalnej
   • Czas pracy
   • Powierzenie i ochrona mienia
   • Tajemnica przedsiębiorstwa i ochrona danych
  • 6.5 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - przestój
   • Przesłanki wprowadzenia przestoju w zakładzie pracy
   • Wynagrodzenie za czas przestoju
   • Suplement 1: Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
    • Wprowadzenie przestoju ekonomicznego
    • Rekompensata wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych
  • 6.6 Zasiłki opiekuńcze
   • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
   • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorców
  • 6.7 Urlopy pracownicze - urlop wypoczynkowy
   • Skierowanie na urlop
   • Odwołanie z urlopu
   • Urlop bezpłatny
  • 6.8 Zasiłek chorobowy
   • SUPLEMENT I: Stan prawny od dnia 20 marca 2020 r.
  • 6.9 Zmiana stosunku pracy
  • 6.10 Zwolnienia grupowe
  • 6.11 Uprawnienia związków zawodowych
  • 6.12 Suplement 1: Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
   • Obowiązki pracodawcy w zakresie badań medycyny pracy oraz pozwoleń na pracę.
   • Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy
   • Przedłużenie ważność orzeczeń o niezdolności do pracy
   • Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców
   • Szczególne uprawnienia pracodawcy
   • Zmiany stosunku pracy - czas pracy, dobowy odpoczynek, praca w godzinach nadliczbowych
   • Dodatkowe uprawnienia niektórych pracodawców - zmiany systemu czasu pracy
  • 6.13 Umowy cywilnoprawne
   • Obowiązki stron umowy
 • 7. Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu
  • 7.1 Wstęp
  • 7.2 Zmiany w trakcie kryzysu i paraliżu sądów
  • 7.3 Rozwiązania na wypadek sytuacji kryzysowej
   • Prokura i pełnomocnictwa
    • Pełnomocnictwo ogólne
    • Pełnomocnictwo rodzajowe
    • Pełnomocnictwo szczególne
    • Wspólne uregulowania prawne dla pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego oraz szczególnego
    • Prokura
   • Rozwiązania cyfrowe
    • Forma czynności prawnych
   • Zabezpieczanie danych - w tym ich zwielokrotnienie
 • 8. Obowiązki administracyjne
  • 8.1 Wstęp
  • 8.2 Uprawnienia organów administracji przewidziane w Specustawie o przeciwdziałaniu COVID-19
 • 9. Obowiązki podatkowe
  • 9.1 Wstęp
  • 9.2 Zaniechanie ustalenia i poboru podatku
   • Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru
  • 9.3 Odraczanie terminów płatności
   • Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów
   • Wpływ na przedawnienie zobowiązania podatkowego
   • Indywidualne decyzje podatkowe
  • 9.4 Ulgi i umorzenia
   • Możliwość złożenia wniosku o udzielenie ulgi po zapłacie należności
   • Opłata prolongacyjna
   • Utrata prawa do ulgi
   • Wpływ na przedawnienie zobowiązania podatkowego
  • 9.5 Suplement I:Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
   • Zmiany w podatku PIT, CIT oraz podatku zryczałtowanym od osób fizycznych
    • Odroczenie terminu złożenia zeznania i zapłaty podatku, wpłaty pobranych zaliczek na podatek
    • Możliwość odliczenia straty
    • Rezygnacja z rozliczenia metodą uproszczoną
    • Zawieszenie stosowania przepisów dot. tzw. złych długów
    • Odliczenia darowizn
   • Ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców dostarczających towary służące do przeciwdziałania COVID-19.
    • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne
    • Ulga B+R oraz preferencyjna stawka 5 %
   • Odroczenie płatności podatku od budynków/od sprzedaży detalicznej
   • Ceny transferowe
   • Zapowiedziane zmiany w podatku od nieruchomości
 • 10. Ubezpieczenia społeczne
  • 10.1 Wstęp
  • 10.2 Odroczenie płatności składek oraz układ ratalny
  • 10.3 Umorzenie wymagalnych składek
  • 10.4 Rozwiązania wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusa
  • 10.5 Suplement 1: Tarcza Antykryzysowa (1 kwietnia 2020 r.)
 • 11. Postępowanie restrukturyzacyjne
  • 11.1 Wstęp
  • 11.2 Podmioty które mogą poddać się restrukturyzacji
  • 11.3 Niewypłacalność
  • 11.4 Postępowanie restrukturyzacyjne
  • 11.5 Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • 11.6 Przyspieszone postępowanie układowe
  • 11.7 Postępowanie układowe
  • 11.8 Postępowanie sanacyjne
 • 12. Postępowanie upadłościowe
  • 12.1 Wstęp
  • 12.2 Podmioty które mogą zgłosić wniosek o upadłość
  • 12.3 Postępowanie
 • 13. Odpowiedzialność karna a epidemia COVID-19
  • 13.1 Wstęp
  • 13.2 Wykroczenia
  • 13.3 Przestępstwa
  • 13.4 Administracyjne kary pieniężne
 • 14. Wsparcie
 • Notatki

60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Leanpub posiada 60-dniową gwarancję bezwarunkowego zwrotu pieniędzy na każdy zakup w dwóch prostych krokach. Zwroty obsługujemy ręcznie więc środki mogą się pojawić na twoim koncie po kilku dniach. Zobacz warunki świadczenia usług..

80% Royalties. Earn $16 on a $20 book.

We pay 80% royalties. That's not a typo: you earn $16 on a $20 sale. If we sell 5000 non-refunded copies of your book or course for $20, you'll earn $80,000.

(Yes, some authors have already earned much more than that on Leanpub.)

In fact, authors have earnedover $13 millionwriting, publishing and selling on Leanpub.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers) and EPUB (for phones, tablets, and Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Pisz i publikuj na platformie Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Przeczytaj więcej o pisaniu na platformie Leanpub