Drupal in use
Drupal in use
Drupal in use

About the Book

Tập hợp những kinh nghiệm và cách sử dụng Drupal và các module trong thực tế. Sách được viết dành cho những bạn đã quen các khái niệm cơ bản và đã từng làm việc với Drupal. Tác giả mong các bạn sau khi đọc quyển sách này sẽ áp dụng được những kinh nghiệm này để áp dụng cho những website thực tế một cách nhanh chóng.

About the Author

Huy Vu
Huy Vu

Huy Vũ là một lập trình viên với gần 8 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt với Web development bằng PHP và MySQL. Tác giả đã làm việc với Drupal từ phiên bản 5 từ năm 2005 với nhiều dự án thực tế.

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms...

Write and Publish on Leanpub

Authors, publishers and universities use Leanpub to publish amazing in-progress and completed books and courses, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book or course as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub