At uddanne til en profession
Free!
Minimum price
$0.00
Suggested price

At uddanne til en profession

Professionsdidaktisk forskning og cases fra professionsuddannelse

About the Book

Formålet med denne udgivelse er at inspirere til løbende udvikling af den didaktik, der bedrives på professionsuddannelserne - gennem cases og konkrete eksempler, set i ramme af teori og forskning om professionsdidaktik. Materialet er bygget op i tre dele. Indledningsvist en række afsnit, med teoretiske perspektiver, der refererer til det særlige, at der uddannes til en specifik profession. Professionsuddannelser er en heterogen størrelse, nogle har haft en lang tradition og teoretisk fundering, fx sygeplejerske - og læreruddannelser, mens andre er relativt nye uddannelser, med en anden historik fx som mesterlæreruddannelse. Men fælles er et spændfelt mellem den teori, der ligger til grund for professionsvirke, og de handlinger, der definerer professionen. Relationerne mellem teori og praksis, og uddannelse og profession, er noget af det, der er mest diskuteret og teoretiseret, når det gælder uddannelse til en profession. I arbejdet med materialet har vi udviklet og anvendt forskellige modeller til at illustrere "teori-praksis relationerne" (flertalsformen uddybes i materialet). Modeller kan være med til at reducere kompleksitet, men har også altid begrænsninger. I den her kontekst skal man i højere grad tænke om de anvendte modeller som en slags ”tænketeknologier” (Lund, Hansen & Madsen, 2016), end som noget færdigt absolut. Modellerne har været under udvikling undervejs i processen, bl.a. gennem interview med de kolleger, der står bag de cases, der beskrives i anden del af materialet. Her præsenteres 6 cases, med erfaringer fra kolleger fra pædagogisk- socialfaglige, sundhedsfaglige og erhvervsfaglige uddannelser, der på forskellige måder har arbejdet på at nytænke teori-praksis relationerne. Disse cases er valgt og beskrevet med målet om at inspirere undervisere i professionsuddannelsen også på tværs af uddannelser. Bogens tredje del præsenterer en tværgående analyse, og til slut indgår forslag og spørgsmål til debatter blandt kolleger, der bedriver professionsuddannelse.

About the Authors

Birgitte Lund Nielsen
Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen er docent og forskningsleder i VIA University College's Program for Professionsdidaktik i forskningscenter Pædagogik og Dannelse.

Vibe Alopaeus Jelsbak
Vibe Alopaeus Jelsbak

Vibe A. Jelsbak er lektor og forsker i professionsdidaktik i VIA University Colleges program for professionsdidaktik, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse.

Table of Contents

 • Forord
 • Del 1: Professionsdidaktisk teori og forskning
  • Introduktion om professionsdidaktik
  • Professionsdidaktisk teori, forskning og modeller
  • Forskellige videns- og kundskabsformer i relation til professionsuddannelse
  • Forskellige læringsarenaer og det tredje læringsrum
  • Det tredje læringsrum
  • Den professionelle læreproces som social, distribueret, medieret og situeret
  • Professionsidentitet og professionel identitet
  • Transfer mellem professionsuddannelse og profession
 • Del 2: Seks cases
  • Case fra Læreruddannelsen: Lærerstuderendes skærpede blik for elevernes kompetencer gennem video-refleksion
  • Case fra Designteknologuddannelsen: Studerende skal lære faglig nysgerrighed igennem arbejdet i laboratorierne på campus
  • Case fra ergoterapeutuddannelsen: Ergoterapeutstuderendes professionelle blik på aktiviteter trænes i professionslokaler og med video
  • Case fra socialrådgiveruddannelsen: ”De studerende tænker hverken i uddannelse eller profession – de tænker bare i Nøglen”
  • Case fra bygningskonstruktør-uddannelsen: Brugerinddragende entreprenørskab i et tværfagligt innovativt uddannelsesforløb
  • Fremadrettede tiltag
  • Case fra bioanalytikeruddannelsen: Studerende i klinisk uddannelse skaber sammenhæng gennem brug af portfolio
 • Del 3: Diskussion og perspektiver for professionsdidaktisk forskning og udvikling fremadrettet
  • Diskussion: Perspektiver på professionel læring
  • Professionel læring - spiralformet iterativ udvikling, men måske ikke så ofte med underviseres grænsekrydsning?
  • Professionel læring – og dialogisk undervisning
  • Professionel læring – og oplevelse af mening og agency
  • Forslag til anvendelse af materialet i professionsdidaktisk udvikling
 • Referencer

The Leanpub 45-day 100% Happiness Guarantee

Within 45 days of purchase you can get a 100% refund on any Leanpub purchase, in two clicks.

See full terms

Do Well. Do Good.

Authors have earned$10,903,365writing, publishing and selling on Leanpub, earning 80% royalties while saving up to 25 million pounds of CO2 and up to 46,000 trees.

Learn more about writing on Leanpub

Free Updates. DRM Free.

If you buy a Leanpub book, you get free updates for as long as the author updates the book! Many authors use Leanpub to publish their books in-progress, while they are writing them. All readers get free updates, regardless of when they bought the book or how much they paid (including free).

Most Leanpub books are available in PDF (for computers), EPUB (for phones and tablets) and MOBI (for Kindle). The formats that a book includes are shown at the top right corner of this page.

Finally, Leanpub books don't have any DRM copy-protection nonsense, so you can easily read them on any supported device.

Learn more about Leanpub's ebook formats and where to read them

Write and Publish on Leanpub

You can use Leanpub to easily write, publish and sell in-progress and completed ebooks and online courses!

Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks.

Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. (Or, if you are producing your ebook your own way, you can even upload your own PDF, EPUB and/or MOBI files and then publish with one click!) It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub